02.03.2018 р. Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів ПрАТ "Автоальянс – ХХІ сторіччя"

Приватне акціонерне товариство «Автоальянс – ХХІ сторіччя» (ЄДРПОУ 31282328) надалі – Товариство, що знаходиться за адресою: 04116, м. Київ, вул. Старокиївська, 10, повідомляє про скликання 05 квітня 2018 року загальних зборів акціонерів за адресою: 04116, м. Київ, вул. Старокиївська, 10, офіс 208 об 12 00.

 

Реєстрацію учасників буде проведено з 11 00 до 11 45 год. за місцем проведення зборів.

Перелік акціонерів, які мають право прийняти участь у загальних зборах, складається станом на 2400 30 березня 2018 р.

 

Порядок денний:

1. Обрання лічильної комісії, голови, секретаря та затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.

 1. 2.Звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2017 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду.
 2. 3.Звіт Наглядової ради та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 3. 4.Звіт Ревізора Товариства щодо діяльності Товариства в 2017 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 4. 5.Про затвердження річних результатів діяльності Товариства в 2017 р.
 5. 6.Розподіл прибутку і збитків за підсумками роботи Товариства в 2017р..
 6. 7.Припинення повноважень членів Нагядової ради.
 7. 8.Про обрання членів Наглядової ради.
 8. 9.Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
 9. 10.Про припинення повноважень Ревізора Товариства.
 10. 11.Про обрання Ревізора Товариства.
 11. 12.Про діяльність Товариства в 2018 р. Затвердження бюджету Товариства на 2018 р.
 12. 13.Про затвердження планових показників розподілу прибутків в 2018 р.
 13. 14.Про зміну організаційно-правової форми діяльності Товариства з Приватного акціонерного товариства  на Товариство з обмеженою відповідальністю.

 

Проекти рішень:

 1. 1.Обрати членів лічильної комісії в складі:
 • Петрук Юліанна Володимирівна - Голова лічильної комісії;
 • Тараненко Дмитро Григорович – член комісії.

Обрати Головою загальних зборів Товариства - Отченаша Анатолія Антоновича, секретарем загальних зборів акціонерів Товариства -  Захожого Ігоря Віталійовича;

Затвердити регламент загальних зборів акціонерів Товариства – до 2 годин.

 1. 2.Затвердити звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2017р. та вважати роботу Директора задовільною.
 2. 3.Затвердити звіт Наглядової ради.
 3. 4.Затвердити звіт Ревізора Товариства щодо діяльності Товариства в 2017 р.
 4. 5.Затвердити річні результати діяльності Товариства в 2017 році.
 5. 6.Чистий  прибуток, отриманий по результатам діяльності Товариства за 2017 рік розподілити наступним чином:

-          95 % направити до резервного фонду;

-          5 % направити на премійовання працівників Товариства.

 1. 7.Припинити повноваження членів Наглядової ради у повному складі з 05 квітня 2018р.
 2. 8.Обрати до складу Наглядової ради згідно списку з 06 квітня 2018 р.
 3. 9.Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрати Директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами та Головою Наглядової ради товариства.
 4. 10.Припинити повноваження Ревізора Товариства з дати передачі справ новому Ревізору
 5. 11.Обрати Ревізором Товариства (додається).
 6. 12.Затвердити бюджет Товариства на 2018 р.
 7. 13.Затвердити планові показники розподілу прибутків в 2018 р.
 8. 14.Змінити організаційно-правову форму Товариства з Приватного акціонерного товариства на Товариство з обмеженою відповідальністю.

При реєстрації для участі у загальних зборах необхідно мати: акціонерам - паспорт, представникам акціонерів – паспорт та належним чином оформлену довіреність.

З документами, необхідними для  прийняття рішень з питань порядку денного та проектами рішень, акціонери можуть ознайомитися за адресою: м. Київ, вул. Старокиївська, 10, офіс 201 у робочі дні з 14 00 по 17 00 год. www.avtoalians.com

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Луканєва Наталія Іванівна, довідки за телефоном: (044) 593-79-81.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 р. (тис. грн.)

Найменування показника

Період

попередній

звітний

Усього активів

12 336

13 039

Основні засоби

4

3

Довгострокові фінансові інвестиції

Запаси

Сумарна дебіторська заборгованість

4 173

10 418

Поточні фінансові інвестиції

8 158

2 617

Грошові кошти та їх еквіваленти

1

1

Нерозподілений прибуток (збиток)

(3 201)

(2 443)

Власний капітал

12 270

13 028

Статутний капітал

15 357

15 357

Довгострокові зобов'язання

-

2

Поточні зобов'язання

66

9

Чистий прибуток (збиток)

(712)

758

Середньорічна кількість акцій (шт.)

1 535 731

1 535 731

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

--

--

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

--

--

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

7

7