16.03.2016 р. Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів ПрАТ "Автоальянс-ХХІ сторіччя

Приватне акціонерне товариство «Автоальянс – ХХІ сторіччя» (ЄДРПОУ 31282328) (надалі – Товариство), що знаходиться за адресою: 04116, м. Київ, вул. Старокиївська, 10, повідомляє про скликання 26 квітня 2016 року загальних з борів акціонерів за адресою: 04116, м. Київ, вул. Старокиївська, 10, офіс 208 об 11 00.

Реєстрацію учасників буде проведено з 10 00 до 10 45 год. за місцем проведення зборів.

Перелік акціонерів, які мають право прийняти участь у загальних зборах, складається станом на 2400 20 квітня 2016 р.

                                                                                         Порядок денний:

  1. 1.Обрання лічильної комісії, голови, секретаря та затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.
  2. 2.Звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду.
  3. 3.Звіт Наглядової ради та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
  4. 4.Звіт Ревізора Товариства щодо діяльності Товариства в 2015 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
  5. 5.Про затвердження річних результатів діяльності Товариства в 2015 р. Порядок покриття збитків Товариства.
  6. 6.Про діяльність Товариства в 2016 р. Затвердження бюджету Товариства на 2016 р.
  7. 7.Про затвердження планових показників розподілу прибутків в 2016 р.

 Для реєстрації для участі у загальних зборах необхідно мати: акціонерам - паспорт, представникам акціонерів – паспорт та належним чином оформлену довіреність.

З документами, необхідними для  прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери можуть ознайомитися за адресою: м. Київ, вул. Старокиївська, 10, офіс 201 у робочі дні з 14 00 по 17 00 год.

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Трофименко Олександра Вікторівна, довідки за телефоном: (044) 593-79-81, 490-28-96

 Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 р. (тис. грн.)

Найменування показника

Період

попередній

звітний

Усього активів

18 313

13 886

Основні засоби

4

4

Довгострокові фінансові інвестиції

Запаси

Сумарна дебіторська заборгованість

4 643

5 488

Поточні фінансові інвестиції

13 665

8 392

Грошові кошти та їх еквіваленти

1

2

Нерозподілений прибуток (збиток)

(2 224)

(2 489)

Власний капітал

13 247

12 982

Статутний капітал

15 357

15 357

Довгострокові зобов'язання

3

3

Поточні зобов'язання

5 063

901

Чистий прибуток (збиток)

(116)

(265)

Середньорічна кількість акцій (шт.)

1 535 731

1 535 731

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

--

--

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

--

--

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

7

7

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано у виданні «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №51 від 16.03.2016 р. 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

 

Директор                                                                                             

ПрАТ «Автоальянс – ХХІ сторіччя                                            Отченаш А. А.            16.03.2016р.