27.02.2018 р. Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Директор

Отченаш Анатолiй Антонович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

27.02.2018

(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Автоальянс - ХХI сторiччя"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

04116, м. Київ, Старокиївська, 10

4. Код за ЄДРПОУ

31282328

5. Міжміський код та телефон, факс

044 593-79-81 044 490-28-96

6. Електронна поштова адреса

sekretar@avtoalians.com

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

27.02.2018

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

41 Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку"

28.02.2018

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

www.avtoalians.com

в мережі Інтернет

27.02.2018

(адреса сторінки)

(дата)


Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства (крім публічного акціонерного товариства)

№ з/п

Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером

Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцій або зазначення "фізична особа"

Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)

Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)

Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)

1

2

3

4

5

6

1

26.02.2018

"Приватне акцiонерне товариство "Фондова компанiя "Автоальянс-iнвест"

22926761

41.999868

41.931887

Зміст інформації:

Приватне акцiонерне товариство "Автоальянс - ХХI сторiччя" повiдомляє, що вiд ПАТ "НДУ" був отриманий перелiк акцiонерiв станом на 19.02.2018, у зв'язку з чим 26.02.2018 р. стало вiдомо, що:
пакет власника "Приватне акцiонерне товариство "Фондова компанiя "Автоальянс-iнвест", який становив 645 005 шт. або 41,999868% голосуючих акцiй емiтента, зменшився до 643961 шт. або 41,931887% голосуючих акцiй.
У перелiку акцiонерiв не зазначається дата переходу прав власностi на цiннi папери, тому у полi "дата змiни" зазначається дата станом на яку складений перелiк.