25.03.2016р Повідомлення ПрАТ "Автоальянс - ХХІ сторіччя" про виникнення особливої інформації емітента.

І. Загальні відомості
 
1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "Автоальянс-ХХІ сторіччя"
2. Код за ЄДРПОУ: 31282328
3. Місцезнаходження: 04116 м.Київ, Старокиївська 10
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 5937981, (044) 4813112
5. Електронна поштова адреса: sekretar@avtoalians.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://avtoalians.com/
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
 
ІІ. Текст Повідомлення
 
Приватне акціонерне товариство "Автоальянс - ХХІ сторіччя" повідомляє, що від ПАТ "НДУ" був отриманий перелік акціонерів станом на 16.03.2015, у зв'язку з чим 24.03.2016 р. стало відомо, що:
пакет власника "Приватне акціонерне товариство "Фондова компанія "Автоальянс-інвест", який становив 704 973 шт. або 45,9047% голосуючих акцій емітента, збільшився до 704 985 шт. або 45,9055 % голосуючих акцій.
У переліку акцiонерiв не зазначається дата переходу прав власності на цiннi папери, тому у полі "дата зміни" зазначається дата станом на яку складений перелік
 
III. Підпис
 
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
 
 
Директор
ПрАТ “Автоальянс-ХХІ сторіччя”                                                                    Отченаш А.А.
 
Повідомлення про виникнення особливої інформації опубліковано у виданні «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №58 від 25.03.2016 р.