12.09.2013 р Зміна складу посадових осіб

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про виникнення особливої інформації про емітента
         1. Загальні відомості:

     1.1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство «Автоальянс – ХХІ сторіччя»
     1.2. Організаційно-правова форма: акціонерне товариство
     1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 31282328
     1.4. Місцезнаходження емітента: 
04116, м.Київ,вул. Старокиївська, будинок 10.
     1.5. Міжміський код та телефон, факс: тел. (044) 490-28-96, 
факс (044)593-79-81
     1.6. Електронна поштова адреса: sekretar@avtoalians.com
     1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://avtoalians.com/
     1.8. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 2 розділу II або інформація про іпотечні цінні папери відповідного 
до вимог розділу III цього Положення: зміну складу посадових осіб емітента.                

2. Текст повідомлення
Засіданням Наглядової ради ПрАТ «Автоальянс – ХХІ сторіччя» (далі по тексту - Товариство) від 12.09.2013 р. прийнято рішення про звільнення Отченаша Анатолія Антоновича, паспортні дані: СН, 061861, виданий Мінським РУГУ МВС України в м.Києві, від 04.11.1995 р., що обіймав посаду Директора Товариства з 01.07.2011 року по 12.09.2013 року, у зв’язку з надходженням заяви про звільнення з займаної посади, частка якого в статутному капіталі становить 5,4721 % (п’ять цілих чотири тисячних сімсот двадцять один відсоток). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Засіданням Наглядової ради ПрАТ «Автоальянс – ХХІ сторіччя» від 12.09.2013 р. прийнято рішення про призначення Лисюк Лариси Іванівни, паспортні дані: ВМ 602946 виданий Любарським РВ УМВС України в Житомирській області від 05.11.1998 року, на посаду Директора Товариства з 13.09.2013 року по 12.09.2016 року, у зв’язку з надходженням заяви про призначення, частка якої в статутному капіталі становить 0 % (нуль відсотків). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: керівник бек-офісу, директор, Голова Правління. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій

3. Підпис

3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

3.2. Директор ____________ Л.І. Лисюк