21.01.2021 р. Оголошення конкурсу на посаду керівника фронт-офісу ФК «Автоальянс-інвест»

Фондова компанія «Автоальянс-інвест» оголошує конкурс на посаду керівника фронт-офісу.

Вимога до учасників:

   - наявність досвіду роботи на аналогічній посаді;

- наявність діючого кваліфікаційного свідоцтва НКЦПФР для роботи в торгівці цінними паперами;

- інші здобутки та напрацювання в професійній діяльності.

Резюме для участі в конкурсі направляйте на е-адресу: otchenash@avtoalians.com

 

Подача заяв на конкурс триватиме до 1 березня 2021р.

Пропозиція щодо працевлаштування буде зроблена за підсумками конкурсу до 10 березня п.р.        

 

                                            Адміністрація ФК «Автоальянс-інвест»

31.12.2020 р. Повідомлення про ПрАТ "Автоальянс – ХХІ сторіччя"

Новими власниками ПрАТ "Автоальянс-ХХІ сторіччя" перейменоване в ПрАТ "СІ Капітал".
Всю інформацію стосовно цієї компанії просимо шукати в інтернеті та на сайті НКЦПФР.

2020р. Річна фінзвітність та примітки ПрАТ "Автоальянс- ХХІ сторіччя" та ПрАТ «СІ КАПІТАЛ»

Примітки до звітності I квартал 2020 р.

Примітки до звітності I півріччя 2020 р.

Примітки до звітності III квартал 2020 р.

03.06.2020 р. Повідомлення про відсутність деякої інформації у річної звітності емітента за 2019р.

Приватне акціонерне товариство «Автоальянс - XXI сторіччя» (ЄДРПОУ 31282328), яке діє на підставі Ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) виданої 22.12.2015 р. Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку згідно з її рішенням №2107 від 15.12.2015 р. , строк дії ліцензії: з 22.12.2015 р. - необмежений, згідно із змінами в документах, що надавалися для отримання ліцензії, повідомляємо що після подання річної звітності емітента за 2019р., нами 03.06.2020р. було виявлено відсутність деякої інформації у звіті, а саме відсутність інформації в пункті 11 підпункт 10 «Висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації,зазначеної у підпунктах 5-9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної у підпунктах 1-4 цього пункту».

Цим оголошенням підприємство повідомляє акціонерів про відсутність деякої інформації, шляхом розміщення його на власному веб-сайті.

Розміщення інформації у загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР (https://smida.gov.ua/)

-здійснено збереження файлу із поміткою про недостовірність інформації

- розміщено новий файл із виправленою інформацією із зазначенням внесених правок.

08.10.2020 р. Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "СІ Капітал"

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ

Приватного акціонерного товариства

«СІ Капітал»

(код за ЄДРПОУ 31282328, м. Київ, вул. Старокиївська,10)

 

 

Приватне акціонерне товариство «СІ Капітал» (ЄДРПОУ 31282328) (надалі – Товариство), що знаходиться за адресою: 04116, м. Київ, вул. Старокиївська, 10, повідомляє про скликання 10 листопада 2020 року позачергових загальних зборів акціонерів за адресою: 04116, м. Київ, вул. Старокиївська, 10, офіс 201 об 11 00.

Реєстрацію учасників буде проведено з 10 00 до 10 45 год. за місцем проведення зборів.

Перелік акціонерів, які мають право прийняти участь у загальних зборах, складатиметься станом на 24 00  4 листопада 2020 р.

Інформація про загальну кількість голосуючих акцій в обігу станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів – 1 535 731 штук простих іменних акцій.

                                                          

Порядок денний:

  1. Про довибори у члени Наглядової ради Товариства.

Проекти рішення по питанням порядку денного:

1.«Обрати членом Наглядової ради Товариства Сазонову Тетяну Павлівну».

 

Для реєстрації для участі у загальних зборах необхідно мати: акціонерам - паспорт, представникам акціонерів – паспорт та належним чином оформлену довіреність.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери можуть ознайомитися за адресою: м. Київ, вул. Старокиївська, 10, офіс 201 у робочи дні з 14 00 по 17 00 год.

Адреса власного власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань включених до порядку денного, а також інша інформація згідно вимог чинного законодавства України: http://avtoalians.com.

 

 

Тимчасово виконуючий обов'язки Голови Наглядової Ради

ПрАТ «СІ Капітал»                                                                             Ігнатюк Ю.О      

06.05.2020 р. Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

06.05.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 3

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

 

Директор

 

 

 

Отченаш А. А.

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента:

            Приватне акцiонерне товариство "Автоальянс - ХХI сторiччя"

2. Організаційно-правова форма:

            Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження:

            04116, м.Київ, м. Київ, Старокиївська, 10

4. Ідентифікаційний код юридичної особи:

            31282328

5. Міжміський код та телефон, факс:

            044 593-79-81 , 044 490-28-96

6. Адреса електронної пошти:

            secretar@avtoalians.com

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):

            Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):

            Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

 

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

www.avtoalians.com

06.05.2020

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)


Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

 

№ з/п

Дата отримання інформації від Центрального депозитарію цінних паперів або акціонера

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій

Ідентифікаційний код юридичної особи юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента

Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)

Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)

1

2

3

4

5

6

1

06.05.2020

Фізична особа

 

9,99003

0

Зміст інформації:

Приватне акцiонерне товариство "Автоальянс - ХХI сторiччя" повiдомляє, що до Товариства надійшло повідомлення від власника акцій, у зв'язку з чим 06.05.2020 р. стало вiдомо, що в результаті відчуження права: пакет власника Фізична особа, який становив 153420 шт. або 9,990030% голосуючих акцiй емiтента, зменшився до 0 шт. або 0% голосуючих акцiй. Дата, в яку пороговi значення було досягнуто або перетнуто -06.05.2020.Згоди на розкриття паспортних даних не надано.

2

06.05.2020

Фізична особа

 

9,1643

0

Зміст інформації:

Приватне акцiонерне товариство "Автоальянс - ХХI сторiччя" повiдомляє, що до Товариства надійшло повідомлення від власника акцій, у зв'язку з чим 06.05.2020 р. стало вiдомо, що в результаті відчуження права: пакет власника Фізична особа, який становив 140739 шт. або 9,164300% голосуючих акцiй емiтента, зменшився до 0 шт. або 0% голосуючих акцiй. Дата, в яку пороговi значення було досягнуто або перетнуто - 06.05.2020. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.

3

06.05.2020

Фізична особа

 

9,99003

29,14436

Зміст інформації:

Приватне акцiонерне товариство "Автоальянс - ХХI сторiччя" повiдомляє, що до Товариства надійшло повідомлення від власника акцій, у зв'язку з чим 06.05.2020 р. стало вiдомо, що в результаті набуття права: пакет власника Фізична особа, який становив 153420 шт. або 9,990030% голосуючих акцiй емiтента, збільшився до 447579 шт. або 29,14436% голосуючих акцiй. Дата, в яку пороговi значення було досягнуто або перетнуто -06.05.2020.Згоди на розкриття паспортних даних не надано.