21.03.2017 р. Відомості про зміну власників акцій "Автоальянс - XXI сторіччя", яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

директор

 

 

 

Отченаш А.А.

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

МП

 

21.03.2017

(дата)

 

 

 

 

 

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

І. Загальні відомості

 

1. Повне найменування емітента

            Приватне акціонерне товариство "Автоальянс-ХХІ сторіччя"

2. Організаційно-правова форма

            Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

            04116 м.Київ, Старокиївська 10

4. Код за ЄДРПОУ

            31282328

5. Міжміський код та телефон, факс

            (044) 5937981, (044) 4813112

6. Електронна поштова адреса

            sekretar@avtoalians.com

 

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

02.03.2017

 

(дата)

2. Повідомлення

 

 

02.03.2017

 опубліковано у

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

http://avtoalians.bget.ru/

в мережі Інтернет

21.03.2017

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

 

№ з/п

Дата обліку (за наявності)

Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером

Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцій або зазначення - "фізична особа"

Код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності - для юридичних осіб - нерезидентів

Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)

Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)

1

2

3

4

5

6

7

1

15.03.2017

15.03.2017

"Приватне акціонерне товариство "Фондова компанія "Автоальянс-інвест"

22926761

45.9055

45.936755

Зміст інформації:

Приватне акціонерне товариство "Автоальянс - ХХІ сторіччя" повідомляє, що від ПАТ "НДУ" був отриманий перелік акціонерів станом на 15.03.2017, у зв'язку з чим 21.03.2017 р. стало відомо, що:

пакет власника "Приватне акціонерне товариство "Фондова компанія "Автоальянс-інвест", який становив 704 985 шт. або 45,9055% голосуючих акцій емітента, збільшився до 705 465 шт. або 45,936755% голосуючих акцій.

У переліку акціонерів не зазначається дата переходу прав власності на цiннi папери, тому у полі "дата зміни" зазначається дата станом на яку складений перелік

 

 

17.03.2017 р. Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів ПрАТ "Автоальянс – ХХІ сторіччя"

Приватне акціонерне товариство «Автоальянс – ХХІ сторіччя» (ЄДРПОУ 31282328) надалі – Товариство, що знаходиться за адресою: 04116, м. Київ, вул. Старокиївська, 10, повідомляє про скликання 21 квітня 2017 року загальних зборів акціонерів за адресою: 04116, м. Київ, вул. Старокиївська, 10, офіс 208 об 11 00.

 

Реєстрацію учасників буде проведено з 10 00 до 10 45 год. за місцем проведення зборів.

Перелік акціонерів, які мають право прийняти участь у загальних зборах, складається станом на 2400 19 квітня 2017 р.

                                                                             

Порядок денний:

 1. 1.Обрання лічильної комісії, голови, секретаря та затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.
 2. 2.Звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2016 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду.
 3. 3.Звіт Наглядової ради та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 4. 4.Звіт Ревізора Товариства щодо діяльності Товариства в 2016 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 5. 5.Про затвердження річних результатів діяльності Товариства в 2016 р. Порядок покриття збитків Товариства.
 6. 6.Про діяльність Товариства в 2017 р. Затвердження бюджету Товариства на 2017 р.
 7. 7.Про затвердження планових показників розподілу прибутків в 2017 р.

Проекти рішень:

 1. 1.Обрати членів лічильної комісії в складі:
 • Петрук Юліанна Володимирівна - Голова лічильної комісії;
 • Тараненко Дмитро Григорович – член комісії.

Обрати Секретарем загальних зборів акціонерів Товариства Отченаша Анатолія Антоновича;

Затвердити регламент загальних зборів акціонерів Товариства.

 1. 2.Затвердити звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2016 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду.
 2. 3.Затвердити звіт Наглядової ради та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 3. 4.Затвердити звіт Ревізора Товариства щодо діяльності Товариства в 2016 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 4. 5.Затвердити порядок покриття збитків Товариства
 5. 6.Затвердити бюджет Товариства на 2017 р.
 6. 7.Затвердити планових показників розподілу прибутків в 2017 р.

При реєстрації для участі у загальних зборах необхідно мати: акціонерам - паспорт, представникам акціонерів – паспорт та належним чином оформлену довіреність.

З документами, необхідними для  прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери можуть ознайомитися за адресою: м. Київ, вул. Старокиївська, 10, офіс 201 у робочі дні з 14 00 по 17 00 год.

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Луканєва Наталія Іванівна, довідки за телефоном: (044) 593-79-81.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 р. (тис. грн.)

Найменування показника

Період

попередній

звітний

Усього активів

13 886

12 336

Основні засоби

4

4

Довгострокові фінансові інвестиції

Запаси

Сумарна дебіторська заборгованість

5 488

4 173

Поточні фінансові інвестиції

8 392

8 158

Грошові кошти та їх еквіваленти

2

1

Нерозподілений прибуток (збиток)

(2 489)

(3 201)

Власний капітал

12 982

12 270

Статутний капітал

15 357

15 357

Довгострокові зобов'язання

3

-

Поточні зобов'язання

901

66

Чистий прибуток (збиток)

(265)

(712)

Середньорічна кількість акцій (шт.)

1 535 731

1 535 731

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

--

--

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

--

--

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

7

7

 

Оприлюднено в офіційному друкованому виданні «Бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №50 від 15.03.2017 року

17.03.2017 р. Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів ПрАТ "Фондова компанія "Автоальянс-інвест"

Приватне акціонерне товариство «Фондова компанія «Автоальянс-інвест»

(надалі – Товариство, місцезнаходження м. Київ, вул. Старокиївська, 10) повідомляє про проведення чергових річних загальних зборів акціонерів Товариства 20 квітня 2017 р. о 11 00, які відбудуться за адресою: м. Київ, вул. Старокиївська, 10; кабінет № 208.

 

Порядок денний:

1. Обрання лічильної комісії, голови, секретаря та затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.

2. Звіт Правління товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

3. Звіт Ревізора Товариства щодо діяльності Товариства в 2016 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

5. Затвердження річних результатів діяльності Товариства в 2016 р., порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2016 р.

6. Про діяльність Товариства в 2017 р. Затвердження бюджету товариства на 2017 р.

7. Про визначення планових показників розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства в 2017 р.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 24 00 13 квітня 2017 року.

З документами для підготовки до загальних зборів акціонери можуть ознайомитися за адресою: м. Київ, вул. Старокиївська, 10; каб. 205 (відповідальна особа Тараненко Д. Г.) в робочі дні з 11 00 до 16 00 год.

Реєстрація акціонерів проводитиметься з 9 30 до 10 30 за місцем та у день проведення загальних зборів.

Акціонерам мати при собі паспорт, представникам акціонерів – довіреність і паспорт, представникам акціонерів-юридичних осіб, які діють від їх імені без довіреності, – додатково до документів, що засвідчують особу, належним чином оформлені документи, що підтверджують їх повноваження.

Довідки за телефоном: (044)490-28-96.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 р.

(тис. грн.)

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

6 465

8 178

Основні засоби

7

10

Довгострокові фінансові інвестиції

5 832

5 759

Запаси

Сумарна дебіторська заборгованість

321

2 197

Грошові кошти та їх еквіваленти

98

Нерозподілений прибуток

(2 400)

(2 244)

Власний капітал

5 303

5 459

Статутний капітал

7 125

7 125

Довгострокові зобов'язання

10

12

Поточні зобов'язання

1 152

2 707

Чистий прибуток (збиток)

(156)

(105)

Середньорічна кількість акцій (шт.)

375 000

375 000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

9

7

 

Повідомлення про проведення чергових річних загальних зборів акціонерів Товариства опубліковано у виданні «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 50 від 15.03.2017 р.

23.12.2016 р. Повідомлення ПрАТ «Фондова компанія «Автоальянс-інвест» про виникнення особливої інформації емітента

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство «Фондова компанія «Автоальянс-інвест»

Детальніше: 23.12.2016 р. Повідомлення ПрАТ «Фондова компанія «Автоальянс-інвест» про виникнення особливої...

28.02.2017 р. Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента ПрАТ "Автоальянс - XXI сторіччя"

Зміна складу посадових осіб емітента

17.03.2016 р. Повідомлення про проведення чергових річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Фондова компанія «Автоальянс-інвест» від 17.03.2016 р.

Приватне акціонерне товариство «Фондова компанія «Автоальянс-інвест» (надалі – Товариство, місцезнаходження м. Київ, вул. Старокиївська, 10) повідомляє про проведення чергових річних загальних зборів акціонерів Товариства 19 квітня 2016 р. о 12 00, які відбудуться за адресою: м. Київ, вул. Старокиївська, 10; кабінет № 208.

Детальніше: 17.03.2016 р. Повідомлення про проведення чергових річних загальних зборів акціонерів ПрАТ...