11.04.2017 р. ПрАТ ''Фондова компанія ''Автоальянс-інвест'' - Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік

ПрАТ ''Фондова компанія ''Автоальянс-інвест'' - річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік

11.04.2017 р. ПрАТ ''Фондова компанія ''Автоальянс-інвест'' - Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік (2)

ПрАТ ''Фондова компанія ''Автоальянс-інвест'' - річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік

31.03.2017 р. Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів ПАТ "ЗНКІФ "Страрокиївська нерухомість"

«Публічне акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Старокиївська нерухомість» (ЄДРПОУ 34487537) (надалі – Фонд), що знаходиться за адресою: 04116, м. Київ, вул. Старокиївська, 10, повідомляє про скликання 29 квітня 2017 року загальних зборів акціонерів за адресою: 04116, м. Київ, вул. Старокиївська, 10, офіс 208 о 12 00.

 

Реєстрацію учасників буде проведено з 1100 до 1145 год. за місцем проведення зборів.

Перелік учасників, які мають право прийняти участь у загальних зборах, складатиметься станом на 2400 25 квітня 2017 р.

Порядок денний:

 1. Обрання лічильної комісії, голови, секретаря та затвердження регламенту загальних зборів учасників Фонду.
 2. Звіт Компанії з управління активами про діяльність в 2016 році.
 3. Затвердження річного звіту Фонду.
 4. Прийняття рішення щодо виплати дивідендів в 2016 р. та затвердження планового розміру дивідендів в 2017 році.
 5. Звіт Наглядової ради Фонду про діяльність в 2016 році.
 6. Про внесення змін до Статуту Фонду.
 7. Про затвердження змін до регламенту Фонду.
 8. Про затвердження змін до договору про управління активами Фонду.
 9. Про затвердження змін до договору про обслуговування рахунку у цінних паперах Фонду.
 10. Про затвердження договору з аудитором Фонду.
 11. Про затвердження договору з незалежним оцінювачем Фонду.
 12. Про діяльність Фонду в 2017 році.

 

Для реєстрації для участі у загальних зборах учасників необхідно мати: учасникам – паспорт, представникам учасників – паспорт та належним чином оформлену довіреність.

З документами, необхідними для  прийняття рішень з питань порядку денного, учасники можуть ознайомитися за адресою: м. Київ, вул. Старокиївська, 10, офіс 201 у робочі дні з 14 00 по 17 00 год.

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення учасників з документами – Луканєва Наталія Іванівна, довідки за телефоном: (044) 593-79-81, 490-28-96»

21.03.2017 р. Відомості про зміну власників акцій "Автоальянс - XXI сторіччя", яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

директор

 

 

 

Отченаш А.А.

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

МП

 

21.03.2017

(дата)

 

 

 

 

 

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

І. Загальні відомості

 

1. Повне найменування емітента

            Приватне акціонерне товариство "Автоальянс-ХХІ сторіччя"

2. Організаційно-правова форма

            Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

            04116 м.Київ, Старокиївська 10

4. Код за ЄДРПОУ

            31282328

5. Міжміський код та телефон, факс

            (044) 5937981, (044) 4813112

6. Електронна поштова адреса

            sekretar@avtoalians.com

 

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

02.03.2017

 

(дата)

2. Повідомлення

 

 

02.03.2017

 опубліковано у

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

http://avtoalians.bget.ru/

в мережі Інтернет

21.03.2017

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

 

№ з/п

Дата обліку (за наявності)

Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером

Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцій або зазначення - "фізична особа"

Код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності - для юридичних осіб - нерезидентів

Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)

Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)

1

2

3

4

5

6

7

1

15.03.2017

15.03.2017

"Приватне акціонерне товариство "Фондова компанія "Автоальянс-інвест"

22926761

45.9055

45.936755

Зміст інформації:

Приватне акціонерне товариство "Автоальянс - ХХІ сторіччя" повідомляє, що від ПАТ "НДУ" був отриманий перелік акціонерів станом на 15.03.2017, у зв'язку з чим 21.03.2017 р. стало відомо, що:

пакет власника "Приватне акціонерне товариство "Фондова компанія "Автоальянс-інвест", який становив 704 985 шт. або 45,9055% голосуючих акцій емітента, збільшився до 705 465 шт. або 45,936755% голосуючих акцій.

У переліку акціонерів не зазначається дата переходу прав власності на цiннi папери, тому у полі "дата зміни" зазначається дата станом на яку складений перелік

 

 

31.03.2017 р. Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів ПАТ "ЗНКІФ "Автоальянс-нерухомість"

«Публічне акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Автоальянс - нерухомість» (ЄДРПОУ 34487261) (надалі – Фонд), що знаходиться за адресою: 04116, м. Київ, вул. Старокиївська, 10, повідомляє про скликання 28 квітня 2017 року загальних зборів акціонерів за адресою: 04116, м. Київ, вул. Старокиївська, 10, офіс 208 о 1200.

 

Реєстрацію учасників буде проведено з 1100 до 1145 год. за місцем проведення зборів.

Перелік учасників, які мають право прийняти участь у загальних зборах, складатиметься станом на 2400 24 квітня 2017 р.

Порядок денний:

 1. Обрання лічильної комісії, голови, секретаря та затвердження регламенту загальних зборів учасників Фонду.
 2. Звіт Компанії з управління активами про діяльність в 2016 році.
 3. Затвердження річного звіту Фонду.
 4. Прийняття рішення щодо виплати дивідендів в 2016 р. та затвердження планового розміру дивідендів в 2017 році.
 5. Звіт Наглядової ради Фонду про діяльність в 2016 році.
 6. Про внесення змін до Статуту Фонду.
 7. Про затвердження змін до регламенту Фонду.
 8. Про затвердження змін до договору про управління активами Фонду.
 9. Про затвердження змін до договору зі зберігачем Фонду.
 10. Про затвердження договору з аудитором Фонду.
 11. Про затвердження договору з незалежним оцінювачем Фонду.
 12. Про обрання нового складу Наглядової ради
 13. Про діяльність Фонду в 2017 році.

 

Для реєстрації для участі у загальних зборах учасників необхідно мати: учасникам – паспорт, представникам учасників – паспорт та належним чином оформлену довіреність.

З документами, необхідними для  прийняття рішень з питань порядку денного, учасники можуть ознайомитися за адресою: м. Київ, вул. Старокиївська, 10, офіс 201 у робочі дні з 1400 по 1700 год.

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення учасників з документами – Луканєва Наталія Іванівна, довідки за телефоном: (044) 593-79-81, 490-28-96»

17.03.2017 р. Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів ПрАТ "Автоальянс – ХХІ сторіччя"

Приватне акціонерне товариство «Автоальянс – ХХІ сторіччя» (ЄДРПОУ 31282328) надалі – Товариство, що знаходиться за адресою: 04116, м. Київ, вул. Старокиївська, 10, повідомляє про скликання 21 квітня 2017 року загальних зборів акціонерів за адресою: 04116, м. Київ, вул. Старокиївська, 10, офіс 208 об 11 00.

 

Реєстрацію учасників буде проведено з 10 00 до 10 45 год. за місцем проведення зборів.

Перелік акціонерів, які мають право прийняти участь у загальних зборах, складається станом на 2400 19 квітня 2017 р.

                                                                             

Порядок денний:

 1. 1.Обрання лічильної комісії, голови, секретаря та затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.
 2. 2.Звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2016 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду.
 3. 3.Звіт Наглядової ради та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 4. 4.Звіт Ревізора Товариства щодо діяльності Товариства в 2016 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 5. 5.Про затвердження річних результатів діяльності Товариства в 2016 р. Порядок покриття збитків Товариства.
 6. 6.Про діяльність Товариства в 2017 р. Затвердження бюджету Товариства на 2017 р.
 7. 7.Про затвердження планових показників розподілу прибутків в 2017 р.

Проекти рішень:

 1. 1.Обрати членів лічильної комісії в складі:
 • Петрук Юліанна Володимирівна - Голова лічильної комісії;
 • Тараненко Дмитро Григорович – член комісії.

Обрати Секретарем загальних зборів акціонерів Товариства Отченаша Анатолія Антоновича;

Затвердити регламент загальних зборів акціонерів Товариства.

 1. 2.Затвердити звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2016 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду.
 2. 3.Затвердити звіт Наглядової ради та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 3. 4.Затвердити звіт Ревізора Товариства щодо діяльності Товариства в 2016 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 4. 5.Затвердити порядок покриття збитків Товариства
 5. 6.Затвердити бюджет Товариства на 2017 р.
 6. 7.Затвердити планових показників розподілу прибутків в 2017 р.

При реєстрації для участі у загальних зборах необхідно мати: акціонерам - паспорт, представникам акціонерів – паспорт та належним чином оформлену довіреність.

З документами, необхідними для  прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери можуть ознайомитися за адресою: м. Київ, вул. Старокиївська, 10, офіс 201 у робочі дні з 14 00 по 17 00 год.

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Луканєва Наталія Іванівна, довідки за телефоном: (044) 593-79-81.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 р. (тис. грн.)

Найменування показника

Період

попередній

звітний

Усього активів

13 886

12 336

Основні засоби

4

4

Довгострокові фінансові інвестиції

Запаси

Сумарна дебіторська заборгованість

5 488

4 173

Поточні фінансові інвестиції

8 392

8 158

Грошові кошти та їх еквіваленти

2

1

Нерозподілений прибуток (збиток)

(2 489)

(3 201)

Власний капітал

12 982

12 270

Статутний капітал

15 357

15 357

Довгострокові зобов'язання

3

-

Поточні зобов'язання

901

66

Чистий прибуток (збиток)

(265)

(712)

Середньорічна кількість акцій (шт.)

1 535 731

1 535 731

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

--

--

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

--

--

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

7

7

 

Оприлюднено в офіційному друкованому виданні «Бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №50 від 15.03.2017 року