22.02.2019 р. ПрАТ "Автоальянс - ХХI сторiччя" Протокол № 1/2019р про засідання Наглядової ради

Протокол 1/2019 р. про засідання Наглядової ради   Протокол 01/2019 от 22.02.2019 р.

27.07.2018 р. ПрАТ «Фондова компанія «Автоальянс-інвест» - Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення позачергових загальних зборів акціонерів

Приватне акціонерне товариство «Фондова компанія «Автоальянс-інвест»

(місцезнаходження: м. Київ, вул. Старокиївська, 10)

повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Фондова компанія «Автоальянс-інвест» (надалі – Товариство) 29 серпня 2018 р. об 11 00, які відбудуться за адресою: м. Київ, вул. Старокиївська, 10; кабінет № 208.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: з 10 00 до 10 45.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, – 22 серпня 2018 р.

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, – 375 000 шт. простих іменних акцій.

Проект порядку денного та проекти рішень загальних зборів акціонерів:

1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі двох осіб, персонально: голова лічильної комісії – Колпакова Олена Альфредівна, член лічильної комісії – Луканєва Наталія Іванівна. По закінченні загальних зборів Товариства повноваження лічильної комісії у повному складі – припинити.

 

2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення: Обрати головою загальних зборів акціонерів Товариства – п. Отченаша Анатолія Антоновича, секретарем загальних зборів акціонерів Товариства – п. Тараненка Дмитра Григоровича.

 

3. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення: Прийняти рішення з питань порядку проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства та затвердити наступний порядок проведення позачергових загальних зборів акціонерів:

- з питань порядку денного проводити відкрите голосування з використанням бюлетенів;

- рішення загальних зборів з питання, яке винесене на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, яке винесене на голосування на загальних зборах. Надати для виступу: доповідачам до 10 хвилин, виступаючим до 3 хвилин, запитання подавати у письмовому вигляді та/або в усній формі. Загальний час проведення загальних зборів – до 1 години.

 

4. Затвердження передавального акту.

Проект рішення:

1. Затвердити передавальний акт, що складений станом на 29.08.2018 р., за яким ПрАТ «Фондова компанія «Автоальянс-інвест» передає всі активи та пасиви (майнові права, грошові кошти, зобов’язання) своєму правонаступнику ТОВ «Фондова компанія «Автоальянс-інвест».

2. Доручити підписання передавального акту комісії з припинення (перетворення).

 

5. Визначення особи, якій надаються повноваження на подання документів для здійснення державної реєстрації припинення приватного акціонерного товариства «Фондова компанія «Автоальянс-інвест».

Проект рішення: Визначити голову комісії з припинення (перетворення) Тараненка Дмитра Григоровича уповноваженою особою на подання документів для здійснення державної реєстрації припинення ПрАТ «Фондова компанія «Автоальянс-інвест», яке припиняється шляхом перетворення в ТОВ «Фондова компанія «Автоальянс-інвест», для чого йому надається право подавати, отримувати, підписувати заяви та інші необхідні для цього документи у встановленому законом порядку з правом уповноважити третю особу на проведення відповідних дій.

 

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://avtoalians.com

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами під час підготовки до загальних зборів: від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів, акціонери товариства можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у робочі дні з 11 00 до 16 00 за адресою: м. Київ, вул. Старокиївська, 10; каб. 205, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадовою особою Товариства, яка є відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є голова комісії з припинення – Тараненко Д. Г. 

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

1. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення.

2. У разі якщо порядок денний загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 цього Закону. Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) єдині для всіх акціонерів.

3. На отримані до дати проведення загальних зборів письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів, акціонерне товариство до початку загальних зборів надає письмові відповіді. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

4. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається акціонером в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених статтею 38 Закону України "Про акціонерні товариства", у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного та з інших підстав, визначених статутом акціонерного товариства та/або положенням про загальні збори акціонерного товариства.

У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) одночасно обов’язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю:

Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах акціонерного товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства. Повідомлення акціонером відповідного органу товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про електронний документообіг. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

25.04.2018 р. ПрАТ «Фондова компанія «Автоальянс-інвест» - Особлива інформація емітента (Відомості про припинення емітента )

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

І. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство «Фондова компанія «Автоальянс-інвест»

2. Код за ЄДРПОУ: 22926761

3. Місцезнаходження: 04116 м. Київ, вул. Старокиївська, буд. 10

4. Міжміський код, телефон та факс: 0444902896

5. Електронна поштова адреса: broker@avtoalians.com

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://avtoalians.com

7. Вид особливої інформації: Відомості про припинення емітента шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або банкрутства за рішенням вищого органу емітента або суду

ІІ. Текст Повідомлення

Загальними зборами ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФОНДОВА КОМПАНІЯ «АВТОАЛЬЯНС-ІНВЕСТ» (надалi – Товариство), що відбулись 25.04.2018, прийнято рішення про припинення (реорганiзацiю) Товариства шляхом перетворення у товариство з обмеженою відповідальністю. Рішення прийнято з метою зменшення організаційних та фінансових витрат та оптимізації управління.

Результати голосування по рішенню про припинення шляхом перетворення: "за" прийняття рішення про припинення шляхом перетворення голосувало 375 000 голосів, "проти" голосувало 0 голосів.

Повне найменування юридичної особи правонаступника: товариство з обмеженою відповідальністю «Фондова компанія «Автоальянс-інвест» (мiсцезнаходження 04116, м. Київ - 116, вул. Старокиївська, 10). Порядок розподілу активів та зобов'язань: до товариства-правонаступника переходять всі права та обов'язки ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФОНДОВА КОМПАНІЯ «АВТОАЛЬЯНС-ІНВЕСТ».

Розмір статутного капіталу правонаступника: статутний капітал правонаступника складатиме 7 125 000,00 грн.

Порядок та умови обміну акцій Товариства на частки у статутному капіталі правонаступника: акції Товариства конвертуються в частки товариства з обмеженою відповідальністю «Фондова компанія «Автоальянс-інвест» з коефіцієнтом конвертації 1:1 та розподіляються серед його учасників, 1 акція номінальною вартістю 19,00 грн. буде дорівнювати вартості частки в розмірі 19,00 грн. Розподіл часток товариства-правонаступника відбувається із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФОНДОВА КОМПАНІЯ «АВТОАЛЬЯНС-ІНВЕСТ».

Обмін акцій ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФОНДОВА КОМПАНІЯ «АВТОАЛЬЯНС-ІНВЕСТ» здійснюється на частку у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «Фондова компанія «Автоальянс-інвест» пропорційно кількості акцій, що належать акціонеру. Статутний капітал товариства з обмеженою відповідальністю «Фондова компанія «Автоальянс-інвест» розподіляється виключно між акціонерами i тільки пропорційно кількості акцій, що належать акціонерам.

Призначено комісію з реорганізації (припинення): голова комісії – Тараненко Дмитро Григорович, члени комісії – Петрук Юліанна Володимирівна та Ващенко Наталія Петрівна.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Голова правління Тараненко Д. Г.                                                                              25.04.2018 р.

30.03.2018 р. ПАТ "ЗНКІФ "Автоальянс-нерухомість" - Інформація до розміщення та оприлюднення

 


Інформація до розміщення та оприлюднення

Попередній варіант

Розрахунок вартості чистих активі

Останній робочий день місяця наступного за звітним

Повідомлення про проведення Загальних Зборів Акціонерів

18.03.2018р.

Висновок аудитора

30.04.2018р.

Розміщення річної фінансової звітності на сайті

30.04.2018р.

25.04.2018 р. ПрАТ «Фондова компанія «Автоальянс-інвест» - Особлива інформація емітента (Відомості про зміну складу посадових осіб емітента )

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

І. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство «Фондова компанія «Автоальянс-інвест»

2. Код за ЄДРПОУ: 22926761

3. Місцезнаходження: 04116 м. Київ, вул. Старокиївська, буд. 10

4. Міжміський код, телефон та факс: 0444902896

5. Електронна поштова адреса: broker@avtoalians.com

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://avtoalians.com

7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

ІІ. Текст Повідомлення

Відповідно до рішення загальних зборів акціонерів (протокол № 1/2018 від 25.04.2018) у зв’язку з прийняттям рішення про припинення (реорганізацію) Товариства шляхом перетворення припинені повноваження голови правління Тараненка Дмитра Григоровича (згоди на розкриття паспортних даних особа не надала). Перебував на посаді з 15.11.2017 р. Частка в статутному капіталі емітента: 1,724 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Відповідно до рішення загальних зборів акціонерів (протокол № 1/2018 від 25.04.2018) у зв’язку з прийняттям рішення про припинення (реорганізацію) Товариства шляхом перетворення обрано головою комісії з реорганізації (припинення) Тараненка Дмитра Григоровича (згоди на розкриття паспортних даних особа не надала). Протягом останніх п'яти років своєї діяльності займав посаду голови правління ПрАТ «Фондова компанія «Автоальянс-інвест». Особа призначена на невизначений термін. Частка в статутному капіталі емітента: 1,724 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Відповідно до рішення загальних зборів акціонерів (протокол № 1/2018 від 25.04.2018) у зв’язку з прийняттям рішення про припинення (реорганізацію) Товариства шляхом перетворення припинені повноваження члена правління Ключникова Михайла Миколайовича (згоди на розкриття паспортних даних особа не надала). Перебував на посаді з 15.11.2017 р. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Відповідно до рішення загальних зборів акціонерів (протокол № 1/2018 від 25.04.2018) у зв’язку з прийняттям рішення про припинення (реорганізацію) Товариства шляхом перетворення припинені повноваження члена правління Колпакової Олени Альфредівни (згоди на розкриття паспортних даних особа не надала). Перебувала на посаді з 11.03.2015 р. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Відповідно до рішення загальних зборів акціонерів (протокол № 1/2018 від 25.04.2018) у зв’язку з прийняттям рішення про припинення (реорганізацію) Товариства шляхом перетворення припинені повноваження члена правління Ващенко Наталії Петрівни (згоди на розкриття паспортних даних особа не надала). Перебувала на посаді з 03.11.2015 р. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Відповідно до рішення загальних зборів акціонерів (протокол № 1/2018 від 25.04.2018) у зв’язку з прийняттям рішення про припинення (реорганізацію) Товариства шляхом перетворення обрано членом комісії з реорганізації (припинення) Ващенко Наталію Петрівну (згоди на розкриття паспортних даних особа не надала). Протягом останніх п'яти років своєї діяльності займала посаду керівника бек-офісу ПрАТ «Фондова компанія «Автоальянс-інвест». Особа призначена на невизначений термін. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Відповідно до рішення загальних зборів акціонерів (протокол № 1/2018 від 25.04.2018) у зв’язку з прийняттям рішення про припинення (реорганізацію) Товариства шляхом перетворення обрано членом комісії з реорганізації (припинення) Петрук Юліанну Володимирівну (згоди на розкриття паспортних даних особа не надала). Протягом останніх п'яти років своєї діяльності займала посаду головного бухгалтера та керівника фінансового відділу ПрАТ «Фондова компанія «Автоальянс-інвест». Особа призначена на невизначений термін. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Голова правління Тараненко Д. Г.                                                                                                                  25.04.2018 р.

30.03.2018 р. Оголошення конкурсу на заміщення посади спеціаліста або керуючого бек-офісу

КУА ПрАТ "Автоальянс-XXI сторіччя" оголошує конкурс на заміщення посади посади спеціаліста або керуючого бек-офісу

Всім зацікавленим просимо надати резюме та інші документи, що підтверджують Вашу компетентність на електронну адресу:

otchenash@avtoalians,com

Термін подання документів на конкурс до 30 травня п.р.

ПрАТ "Автоальянс-XXI сторіччя"