29.04.2020 р. Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

25.04.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 2

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

 

Директор

 

 

 

Отченаш А. А.

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента:

            Приватне акцiонерне товариство "Автоальянс - ХХI сторiччя"

2. Організаційно-правова форма:

            Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження:

            04116, м.Київ, м. Київ, Старокиївська, 10

4. Ідентифікаційний код юридичної особи:

            31282328

5. Міжміський код та телефон, факс:

            044 593-79-81 , 044 490-28-96

6. Адреса електронної пошти:

            secretar@avtoalians.com

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):

            Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):

            Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

 

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

www.avtoalians.com

27.04.2020

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)


Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по-батькові або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

25.04.2020

припинено повноваження

Голова Наглядової ради

Отченаш Валерiя Анатолiївна

 

9,99

Зміст інформації:

У вiдповiдностi до рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Автоальянс - ХХI сторiччя" (протокол №1 вiд 25.04.2020р.) припинено повноваженя Голови Наглядової ради Отченаш В.А. Перебувала на посаді протягом двох років.Володіє 9,99% в статутному капіталі емітента.

 

25.04.2020

припинено повноваження

Член Наглядової ради

Отченаш Віктор Антонович

 

0

Зміст інформації:

У вiдповiдностi до рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Автоальянс - ХХI сторiччя" (протокол №1 вiд 25.04.2020р.) припинено повноваженя Члена Наглядової ради Отченаш В.А. Перебував на посаді протягом двох років.

 

25.04.2020

припинено повноваження

Член Наглядової ради

Захожий Ігор Віталійович

 

0

Зміст інформації:

У вiдповiдностi до рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Автоальянс - ХХI сторiччя" (протокол №1 вiд 25.04.2020р.) припинено повноваженя Члена Наглядової ради Захожого І.В. Перебував на посаді протягом двох років.

25.04.2020

обрано

Член Наглядової ради

Стеценко Віктор Володимирович

 

0

Зміст інформації:

У вiдповiдностi до рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Автоальянс - ХХI сторiччя" (протокол №1 вiд 25.04.2020р.) обрано Членом Наглядової ради Стеценко В.В., в зв'язку з припиненням повноважень попередньої Наглядової ради в повному складi, терміном на 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.

25.04.2020

обрано

Член Наглядової ради

Ігнатюк Юрій Олексійович

 

9,99

Зміст інформації:

У вiдповiдностi до рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Автоальянс - ХХI сторiччя" (протокол №1 вiд 25.04.2020р.) обрано Членом Наглядової ради Ігнатюк Ю.О., в зв'язку з припиненням повноважень попередньої Наглядової ради в повному складi, терміном на 3 роки. Володіє 9,99% в статутному капіталі емітента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.

25.04.2020

обрано

Голова Наглядової ради

Сазонов Роман Юрійович

 

41,96

Зміст інформації:

У вiдповiдностi до рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Автоальянс - ХХI сторiччя" (протокол №1 вiд 25.04.2020р.) обрано ГоловоюНаглядової ради Сазонова Р.Ю., в зв'язку з припиненням повноважень попередньої Наглядової ради в повному складi, терміном на 3 роки. Володіє 41,96% в статутному капіталі емітента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.

 

      
      
 

23.04.2020 р. Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

23.04.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 1

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

 

Директор

 

 

 

Отченаш А. А.

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

 

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

І. Загальні відомості

 

1. Повне найменування емітента

            Приватне акцiонерне товариство "Автоальянс - ХХI сторiччя"

2. Організаційно-правова форма

            Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

            04116, м.Київ, м. Київ, Старокиївська, 10

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

            31282328

5. Міжміський код та телефон, факс

            044 593-79-81 , 044 490-28-96

6. Адреса електронної пошти

            secretar@avtoalians.com

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку

            Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, 804, DR/00001/APA

 

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

www.avtoalians.com

23.04.2020

 

(адреса сторінки)

(дата)


Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

 

№ з/п

Дата отримання інформації від Центрального депозитарію цінних паперів або акціонера

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій

Ідентифікаційний код юридичної особи юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента

Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)

Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)

1

2

3

4

5

6

1

23.04.2020

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Фондова компанiя "Автоальянс-iнвест"

22926761

41,94439

0

Зміст інформації:

Приватне акцiонерне товариство "Автоальянс - ХХI сторiччя" повiдомляє, що вiд ПАТ "НДУ" був отриманий перелiк акцiонерiв станом на 17.04.2020, у зв'язку з чим 23.04.2020 р. стало вiдомо, що:

пакет власника Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Фондова компанiя "Автоальянс-iнвест", який становив 644 153 шт. або 41,94439% голосуючих акцiй емiтента, зменшився до 0 шт. або 0% голосуючих акцiй. Дата, в яку пороговi значення було досягнуто або перетнуто (за наявностi)- невiдома, тому у полi "дата вчинення дiї" зазначається дата, станом на яку отриманий перелiк акцiонерiв.

 

2

23.04.2020

ПрАТ "Турбота"

30784145

0

8,915558

Зміст інформації:

Приватне акцiонерне товариство "Автоальянс - ХХI сторiччя" повiдомляє, що вiд ПАТ "НДУ" був отриманий перелiк акцiонерiв станом на 17.04.2020, у зв'язку з чим 23.04.2020 р. стало вiдомо, що:

пакет власника ПрАТ "Турбота", який становив 0 шт. або 0% голосуючих акцiй емiтента, збільшився до 136919 шт. або 8,915558 % голосуючих акцiй. Дата, в яку пороговi значення було досягнуто або перетнуто (за наявностi)- невiдома, тому у полi "дата вчинення дiї" зазначається дата, станом на яку отриманий перелiк акцiонерiв.

3

23.04.2020

Фізична особа

 

0

41,960017

Зміст інформації:

Приватне акцiонерне товариство "Автоальянс - ХХI сторiччя" повiдомляє, що вiд ПАТ "НДУ" був отриманий перелiк акцiонерiв станом на 17.04.2020, у зв'язку з чим 23.04.2020 р. стало вiдомо, що:

пакет власника Фізична особа, який становив 0 шт. або 0% голосуючих акцiй емiтента, збільшився до 644393 шт. або 41,960017 % голосуючих акцiй. Дата, в яку пороговi значення було досягнуто або перетнуто (за наявностi)- невiдома, тому у полi "дата вчинення дiї" зазначається дата, станом на яку отриманий перелiк акцiонерiв.

4

23.04.2020

Фізична особа

 

0

9,99003

Зміст інформації:

Приватне акцiонерне товариство "Автоальянс - ХХI сторiччя" повiдомляє, що вiд ПАТ "НДУ" був отриманий перелiк акцiонерiв станом на 17.04.2020, у зв'язку з чим 23.04.2020 р. стало вiдомо, що:

пакет власника Фізична особа, який становив 0 шт. або 0% голосуючих акцiй емiтента, збільшився до 153420 шт. або 9,990030 % голосуючих акцiй. Дата, в яку пороговi значення було досягнуто або перетнуто (за наявностi)- невiдома, тому у полi "дата вчинення дiї" зазначається дата, станом на яку отриманий перелiк акцiонерiв.

5

23.04.2020

Фізична особа

 

9,99003

0

Зміст інформації:

Приватне акцiонерне товариство "Автоальянс - ХХI сторiччя" повiдомляє, що вiд ПАТ "НДУ" був отриманий перелiк акцiонерiв станом на 17.04.2020, у зв'язку з чим 23.04.2020 р. стало вiдомо, що:

пакет власника Фізична особа, який становив 153420 шт. або 9,990030 % голосуючих акцiй емiтента, зменшився до 0 шт. або 0% голосуючих акцiй. Дата, в яку пороговi значення було досягнуто або перетнуто (за наявностi)- невiдома, тому у полi "дата вчинення дiї" зазначається дата, станом на яку отриманий перелiк акцiонерiв.

6

23.04.2020

Фізична особа

 

8,915558

0

Зміст інформації:

Приватне акцiонерне товариство "Автоальянс - ХХI сторiччя" повiдомляє, що вiд ПАТ "НДУ" був отриманий перелiк акцiонерiв станом на 17.04.2020, у зв'язку з чим 23.04.2020 р. стало вiдомо, що:

пакет власника Фізична особа, який становив 136919 шт. або 8,915558 % голосуючих акцiй емiтента, зменшився до 0 шт. або 0% голосуючих акцiй. Дата, в яку пороговi значення було досягнуто або перетнуто (за наявностi)- невiдома, тому у полi "дата вчинення дiї" зазначається дата, станом на яку отриманий перелiк акцiонерiв.

 

 

      
      
 

Повідомлення про внесення змін до проекту рішення питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Автоальянс - ХХІ сторіччя» 2020р.

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ

Приватного акціонерного товариства «Автоальянс - ХХІ сторіччя»

(код за ЄДРПОУ 31282328),

м. Київ, вул. Старокиївська, 10 офіс 208.

 

Повідомлення

про внесення змін до проекту рішення питання порядку денного річних

Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Автоальянс - ХХІ сторіччя», які відбудуться

25 квітня 2020 року о 11:00 годині за адресою: м. Київ,

вул. Старокиївська, 10, офіс 208.

 

Відповідно до вимог статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства» Наглядова Рада Приватного акціонерного товариства «Автоальянс – ХХІ сторіччя» повідомляє про внесення змін до проекту рішення питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Автоальянс - ХХІ сторіччя», які відбудуться 25 квітня 2020 року, а саме про внесення додаткового варіанту проекту рішення до питання 14 порядку денного на підставі пропозиції акціонера:

14. Про внесення змін до Статуту Товариства

Наступний додатковий варіант проекту рішення:

Провести ребрендинг Товариства та змінити назву на «СІ Капітал». Внести зміни до Статуту Товариства. Провести реєстрацію змін у всіх державних органах.

 

Інші питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Автоальянс - ХХІ сторіччя», які відбудуться 25 квітня 2020 року, та проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, залишаються без змін.

Повідомлення про проведення 25 квітня 2020 року річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Автоальянс - ХХІ сторіччя» разом з проектом порядку денного та проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, було вручено акціонерам особисто, розміщено в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та на власному веб-сайті Товариства в мережі Інтернет (http://www.avtoalians.com/) у встановлені законодавством терміни.

Голова Наглядової Ради                                                                В. А. Отченаш

13.03.2020 р. Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів ПАТ "ЗНКІФ "Страрокиївська нерухомість"

«Публічне акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Старокиївська нерухомість» (ЄДРПОУ 34487537) (надалі – Фонд), що знаходиться за адресою: 04116, м. Київ, вул. Старокиївська, 10 повідомляє про скликання 17 квітня 2020 року загальних зборів акціонерів за адресою: 04116, м. Київ, вул. Старокиївська, 10, офіс 208 о 1000.

Реєстрацію учасників буде проведено з 900 до 945 год. за місцем проведення зборів.

Перелік учасників, які мають право прийняти участь у загальних зборах, складатиметься станом на 2400 13 квітня 2020 р.

            Інформація про загальну кількість голосуючих акцій в обігу станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, – 560 тис. шт. простих іменних акцій.

 

Порядок денний:

 1. Обрання лічильної комісії, голови, секретаря та затвердження регламенту загальних зборів учасників Фонду.
 2. Звіт Компанії з управління активами про діяльність в 2019 році з управління активами ПАТ ЗНКІФ «Старокиївська Нерухомість». Затвердження річного звіту Фонду.
 3. Про діяльність Фонду в 2020р. Плановий розподіл прибутків Фонду.
 4. Звіт Наглядової ради Фонду про діяльність в 2019 році.
 5. Про припинення повноважень Наглядової ради.
 6. Про обрання нового складу Наглядової ради.
 7. Про внесення змін до Статуту Фонду.
 8. Про внесення змін до Регламенту Фонду.
 9. Про зміни до інвестиційної декларації Фонду.
 10. Про закриття емісії акцій Фонду.
 11. Прийняття рішення про розміщення акцій Фонду.
 12. Затвердження проспекту емісії Фонду.

Проекти рішень по питанням проекту порядку денного:

По питанню1. Обрати лічильну комісію в складі 2 осіб:

-          Захожий І.В.

-          Луканєва Н.І.

Обрати Головою зборів – Отченаш А.А., секретарем зборів – Захожого І.В.

Провести збори протягом 1 години. Виступи надавати до 5 хвилин. Голосування здійснювати бюлетенями встановленого Наглядовою радою зразками.

По питанню 2. За результатами звіту роботу КУА визнати не достатньою. Затвердити річний звіт Фонду.

По питанню 3.   Затвердити план діяльності Фонду в 2020р.

По питанню 4. Звіт Наглядової ради прийняти до відома.

По питанню 5. Припинити повноваження всіх членів Наглядової ради з 17.04. п.р.

По питанню 6. Обрати до складу Наглядової Ради 3 особи (персональні дані розміщувати не дозволено).

По питанню 7. Внести зміни до Статуту Фонду та змінити його тип та назву на «недиверсифікований кваліфікаційний фонд класу нерухомості» «Земельні активи».

По питанню 8. Внести зміни до регламенту Фонду згідно додатку.

По питанню 9. Внести зміни до інвестиційної декларації Фонду згідно додатку.

По питанню 10. Закрити раніше оголошену емісію Фонду в установленому НКЦПФР порядку.

 

По питанню 11. Оголосити нову емісію акцій «недиверсифікованого кваліфікаційного фонду класу нерухомості» «Земельні активи» обсягом 500 млн. грн.

По питанню 12. Затвердити проспект емісії акцій Фонду.

            Адреса власного власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань включених до порядку денного, а також інша інформація згідно вимог чинного законодавства України: http://avtoalians.com.

            Для реєстрації для участі у загальних зборах учасників необхідно мати: учасникам – паспорт, представникам учасників – паспорт та належним чином оформлену довіреність.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, учасники можуть ознайомитися за адресою: м. Київ, вул. Старокиївська, 10, к. 208 у робочі дні з 1400 по 1700 год.

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення учасників з документами – Луканєва Н.І., довідки за телефоном: (044) 593-79-79.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

1. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення.

2. У разі якщо порядок денний загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 цього Закону. Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) єдині для всіх акціонерів.

3. На отримані до дати проведення загальних зборів письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів, акціонерне товариство до початку загальних зборів надає письмові відповіді. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

4. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається акціонером в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених статтею 38 Закону України "Про акціонерні товариства", у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного та з інших підстав, визначених статутом акціонерного товариства та/або положенням про загальні збори акціонерного товариства.

У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) одночасно обов’язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю:

Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах акціонерного товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства. Повідомлення акціонером відповідного органу товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

 

Голова наглядової ради                                                              В.А.Отченаш

25.03.2020 р. Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів ПрАТ "Автоальянс – ХХІ сторіччя"

Шановний акціонере!

 

Приватне акціонерне товариство «Автоальянс-ХХІ сторіччя» (ЄДРПОУ 31282328) (надалі – ПрАТ), що знаходиться за адресою: 04116, м. Київ, вул. Старокиївська, 10 повідомляє про скликання 25 квітня 2020 року загальних зборів акціонерів за адресою: 04116, м. Київ, вул. Старокиївська, 10, офіс 208 . Початок зборів об 11 годині.

Реєстрацію акціонерів буде проведено з 1000 до 1045 годин за місцем проведення зборів.

Перелік акціонерів, які мають право прийняти участь у загальних зборах, складатиметься станом на 2400 17 квітня 2020 р.

            Інформація про загальну кількість голосуючих акцій в обігу станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів – 1 535 731 шт. простих іменних акцій.

 

 

Порядок денний:

 1. Обрання лічильної комісії, голови, секретаря та затвердження загальних зборів акціонерів.
 2. Звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2019 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду.
 3. Звіт Наглядової ради та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 4. Звіт ревізора Товариства щодо діяльності Товариства в 2019р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 5. Про затвердження річних результатів діяльності Товариства в 2019р.
 6. Розподіл прибутку та збитків за підсумками роботи Товариства в 2019р.
 7. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
 8. Про обрання членів Наглядової ради.
 9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
 10. Про припинення повноважень Ревізора Товариства.
 11. Про обрання Ревізора Товариства.
 12. Про діяльність Товариства в 2020р. Затвердження бюджету Товариства на 2020р.
 13. Про затвердження планових показників розподілу прибутків на 2020р.
 14. Про внесення змін до Статуту Товариства.
 15. Про зміну організаційно-правової форми діяльності Товариства з приватного акціонерного Товариства на Товариство з обмеженою відповідальністю.

Проекти рішень по питанням проекту порядку денного:

По питанню1. Обрати лічильну комісію в складі 2 осіб:

-          Тараненко Д.Г.

-          Луканєву Н.І.

Обрати Головою зборів – Отченаш А.А., секретарем зборів – Тараненко Д.Г.

Провести збори протягом 2-х годин. Виступи надавати до 5 хвилин. Голосування здійснювати бюлетенями за встановленими Наглядовою радою зразками.

По питанню 2. Звіт Директора Товариства прийняти до відома. Роботу дирекції в звітному періоді вважати недостатньою.

По питанню 3.   Звіт Голови Наглядової ради прийняти до відома.

По питанню 4. Звіт Ревізора Товариства прийняти до відома.

По питанню 5. Затвердити наступні показники діяльності Товариства: збиток в    розмірі 1 879 тис. грн, активи - 8 418 тис. грн., власний капітал - 8 389 тис. грн.

По питанню 6. Встановити наступний порядок покриття збитків, що отримані Товариством в 2019р.: збитки покрити прибутками майбутніх періодів.

По питанню 7. Припинити повноваження діючого складу Наглядової ради.

По питанню 8. Обрати до складу Наглядової ради 3 особи (за поданням акціонерів) терміном на 3 роки.

По питанню 9. Надати повноваження Директору Товариства підписати контракти з членами Наглядової ради за формою та умовами, що будуть затверджені зборами Наглядової ради.

По питанню 10. Зупинити повноваження Ревізора Товариства.

 

По питанню 11. Обрати Ревізором Товариства (кандидатура буде запропонована акціонерами на зборах).

По питанню 12. Затвердити плани діяльності Товариства в 2020р. та бюджет Товариства в 2020р.

По питанню 13. Встановити наступні планові показники розподілу прибутків на 2020р. на покриття збитків минулих років – 50%, на стимулювання Дирекції – 10%, в фонд розвитку Товариства – 40%.

По питанню 14. Внести наступні зміни до Статуту Товариства. Змінити назву Товариства на «Земельні інвестиції». Дирекції внести зміни до Статуту в установленому порядку.

По питанню 15. Доручити Дирекції провести зміну організаційно-правової форми діяльності Товариства з приватного акціонерного Товариства в Товариство з обмеженою відповідальністю.

            Адреса власного власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань включених до порядку денного, а також інша інформація згідно вимог чинного законодавства України: http://avtoalians.com.

            Для реєстрації для участі у загальних зборах учасників необхідно мати: учасникам – паспорт, представникам учасників – паспорт та належним чином оформлену довіреність.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, учасники можуть ознайомитися за адресою: м. Київ, вул. Старокиївська, 10, к. 208 у робочі дні з 1400 по 1700 год.

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення учасників з документами – Луканєва Н.І., довідки за телефоном: (044) 593-79-81.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

1. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення.

2. У разі якщо порядок денний загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 цього Закону. Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) єдині для всіх акціонерів.

3. На отримані до дати проведення загальних зборів письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів, акціонерне товариство до початку загальних зборів надає письмові відповіді. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

4. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається акціонером в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених статтею 38 Закону України "Про акціонерні товариства", у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного та з інших підстав, визначених статутом акціонерного товариства та/або положенням про загальні збори акціонерного товариства.

У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) одночасно обов’язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю:

Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах акціонерного товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства. Повідомлення акціонером відповідного органу товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 р. (тис. грн.)

Найменування показника

Період

попередній

звітний

Усього активів

10 307

8 418

Основні засоби

3

3

Довгострокові фінансові інвестиції

Запаси

Сумарна дебіторська заборгованість

7 648

8 194

Поточні фінансові інвестиції

2 489

Грошові кошти та їх еквіваленти

1

2

Нерозподілений прибуток (збиток)

(5 251)

(7 130)

Власний капітал

10 258

8 379

Статутний капітал

15 357

15 357

Довгострокові зобов'язання

2

Поточні зобов'язання

47

39

Чистий прибуток (збиток)

(2 770)

(1 879)

Середньорічна кількість акцій (шт.)

1 535 731

1 535 731

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

6

5

 

Голова наглядової ради                                                              В.А.Отченаш

28.03.2019 р. ПрАТ "Автоальянс - ХХI сторiччя" - Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції

Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Директор Отченаш Анатолiй Антонович
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 28.03.2019
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Автоальянс-XXI сторiччя"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
04116, м. Київ, Старокиївська, 10
4. Ідентифікаційний код юридичної особи
31282328
5. Міжміський код та телефон, факс
044 593-79-81 044 490-28-96
6. Електронна поштова адреса
secretar@avtoalians.com

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 28.03.2019
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у*
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці www.avtoalians.com в мережі Інтернет 28.03.2019
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

№ з/пДата отримання інформації від Центрального депозитарію цінних паперів або акціонераПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акційІдентифікаційний код юридичної особи юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидентаРозмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
123456
1 28.03.2019 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Фондова компанiя "Автоальянс-iнвест" 22926761 41.931887 41.944390
Зміст інформації:
Приватне акцiонерне товариство "Автоальянс - ХХI сторiччя" повiдомляє, що вiд ПАТ "НДУ" був отриманий перелiк акцiонерiв станом на 18.03.2019, у зв'язку з чим 28.03.2019 р. стало вiдомо, що:
пакет власника Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Фондова компанiя "Автоальянс-iнвест", який становив 643 961 шт. або 41,931887% голосуючих акцiй емiтента, збiльшився до 644 153 шт. або 41,944390% голосуючих акцiй. Дата, в яку пороговi значення було досягнуто або перетнуто (за наявностi)- невiдома, тому у полi "дата вчинення дiї" зазначається дата, станом на яку отриманий перелiк акцiонерiв.