17.02.2022 р. Повідомлення про виникнення особливої інформації (про зміну складу посадових осіб емітента ПрАТ "Турбота")

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

17.02.2022

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 1

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

 

Директор

 

 

 

Захожий І. В.

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента:

            Приватне акціонерне товариство"Турбота"

2. Організаційно-правова форма:

            Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження:

            04116, Київська обл., м. Київ, вул. Старокиївська, 10

4. Ідентифікаційний код юридичної особи:

            30784145

5. Міжміський код та телефон, факс:

            (044) 593-79-81, (044) 593-79-81

6. Адреса електронної пошти:

            sekretar@avtoalians.com

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):

           

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):

            Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

 

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

www.avtoalians.com

17.02.2022

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)


Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по-батькові або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

17.02.2022

припинено повноваження

Голова Наглядової ради

Отченаш Анатолій Антонович

 

2,128477

Зміст інформації:

У вiдповiдностi до рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Турбота" (протокол №1/2022 вiд 17.02.2022р.) припинено повноваженя Голови Наглядової ради Отченаш А. А., в зв'язку з закінченням строку повноважень.Перебував на посаді протягом трьох років.

17.02.2022

припинено повноваження

Член Наглядової ради

Отченаш Валерiя Анатолiївна

 

9,681248

Зміст інформації:

У вiдповiдностi до рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Турбота" (протокол №1/2022 вiд 17.02.2022р.) припинено повноваженя Члена Наглядової ради Отченаш В. А., в зв'язку з закінченням строку повноважень.Перебувала на посаді протягом трьох років.

17.02.2022

припинено повноваження

Член Наглядової ради

Отченаш Катерина Георгіївна

 

9

Зміст інформації:

У вiдповiдностi до рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Турбота" (протокол №1/2022 вiд 17.02.2022р.) припинено повноваженя Члена Наглядової ради Отченаш К. Г., в зв'язку з закінченням строку повноважень.Перебувала на посаді протягом трьох років.

17.02.2022

обрано

Голова Наглядової ради

Отченаш Анатолій Антонович

 

2,128477

Зміст інформації:

У вiдповiдностi до рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Турбота" (протокол №1/2022 вiд 17.02.2022р.) на посаду Голови Наглядової ради було обрано Отченаш А. А., в зв"язку з припинення повноважень попередньої Наглядової ради в повному складi, терміном на 3 роки. Загальний стаж керiвної роботи: 38 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх п"яти рокiв: Генеральний директор, Директор. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Одночасно обiймає посаду Директора ТОВ "КИЇВСЬКА КОНСАЛТІНГОВА   ГРУПА", м. Київ, вул.Старокиївська,10.

 

17.02.2022

обрано

Член Наглядової ради

Отченаш Валерiя Анатолiївна

 

9,681248

Зміст інформації:

У вiдповiдностi до рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Турбота" (протокол №1/2019 вiд 11.04.2019р.) на посаду Члена Наглядової ради було обрано Отченаш В. А., в зв"язку з припинення повноважень попередньої Наглядової ради в повному складi,терміном на 3 роки. Загальний стаж керiвної роботи: 20 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх п"яти рокiв: Генеральний директор, Директор. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.

17.02.2022

обрано

Член Наглядової ради

Отченаш Катерина Георгіївна

 

9

Зміст інформації:

У вiдповiдностi до рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Турбота" (протокол №1/2022 вiд 17.02.2022р.) на посаду Члена Наглядової ради було обрано Отченаш К. Г., в зв"язку з припиненням повноважень попередньої Наглядової ради в повному складi, терміном на 3 роки. Загальний стаж керiвної роботи: 13 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх п"яти рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.