23.03.2021 р. Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента ПрАТ "Турбота"

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

23.03.2021

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 1

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

 

Директор

 

 

 

Захожий І. В.

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента:

            Приватне акціонерне товариство"Турбота"

2. Організаційно-правова форма:

            Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження:

            04116, Київська обл., м. Київ, вул. Старокиївська, 10

4. Ідентифікаційний код юридичної особи:

            30784145

5. Міжміський код та телефон, факс:

            (044) 593-79-81, (044) 593-79-81

6. Адреса електронної пошти:

            sekretar@avtoalians.com

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):

 

          

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):

            Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

 

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

www.avtoalians.com

23.03.2021

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)


Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

 

№ з/п

Дата отримання інформації від Центрального депозитарію цінних паперів або акціонера

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій

Ідентифікаційний код юридичної особи юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента

Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)

Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)

1

2

3

4

5

6

1

23.03.2021

ТОВ "Фенікс, К"

22928027

50,914313

0

Зміст інформації:

Приватне акціонерне товариство "Турбота" повідомляє, що 23.03.2021 від ПАТ "НДУ" був отриманий перелік акціонерів

станом на 19.03.2021, у звязку з чим стало відомо, що: пакет власника ТОВ "Фенікс, К", який становив 479 511 шт.

або 50,914313 % голосуючих акцій емітента ( 573691 шт. або 60,914313% до статутного фонду) зменшився до 0 шт. або 0% голосуючих акцій емітента ( 0 шт. або 0% до статутного фонду).

2

23.03.2021

ТОВ "Фондова компанія "Автоальянс-інвест"

22926761

0

4,472605

Зміст інформації:

Приватне акціонерне товариство "Турбота" повідомляє, що 23.03.2021 від ПАТ "НДУ" був отриманий перелік акціонерів

станом на 19.03.2021, у звязку з чим стало відомо, що: пакет власника ТОВ "Фондова компанія "Автоальянс-інвест" , який становив 0 шт. або 0 % голосуючих акцій емітента ( 0 шт. або 0 % до статутного фонду) збільшився до 42 123 шт. або 4,472605% голосуючих акцій емітента (42 123шт. або 4,472605% до статутного фонду).

3

23.03.2021

Фізична особа

 

20,404438

2,128477

Зміст інформації:

Приватне акціонерне товариство "Турбота" повідомляє, що 05.03.2019 від ПАТ "НДУ" був отриманий перелік акціонерів

станом на 25.02.2019, у звязку з чим стало відомо, що: пакет власника Фізична особа, який становив 192 169 шт.

або 20,404438 % голосуючих акцій емітента ( 192 169 шт. або 20,404438 % до статутного фонду) зменшився до 20 046 шт. або 2,128477% голосуючих акцій емітента (20 046 шт. або 2,128477% до статутного фонду).

4

23.03.2021

ТОВ "КИЇВСЬКА КОНСАЛТІНГОВА ГРУПА"

21645994

0

64,717668

Зміст інформації:

Приватне акціонерне товариство "Турбота" повідомляє, що 23.03.2021 від ПАТ "НДУ" був отриманий перелік акціонерів

станом на 19.03.2021, у звязку з чим стало відомо, що: пакет власника ТОВ "КИЇВСЬКА КОНСАЛТІНГОВА ГРУПА", який становив 0 шт. або 0 % голосуючих акцій емітента ( 0 шт. або 0 % до статутного фонду) збільшився до 609 511 шт. або 64,717668% голосуючих акцій емітента (609 511шт. або 64,717668% до статутного фонду).