23.03.2021 р. Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів ПрАТ "Турбота"

Вих. № 04   від «23» березня 2021 р.

 

Шановний акціонере!

Приватне акціонерне товариство «Турбота»

(надалі – Товариство, місцезнаходження м. Київ, вул. Старокиївська, 10) повідомляє про проведення чергових (річних) загальних зборів акціонерів Товариства 23 квітня 2021 р. об 1100, які відбудуться за адресою: м. Київ, вул. Старокиївська, 10, кабінет № 208.

Реєстрація акціонерів та їх представників відбудеться з 1000 до 1050 год. за місцем проведення зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 1800 21 квітня 2021 року.

 

 

Порядок денний:

1. Обрання лічильної комісії, голови, секретаря зборів та затвердження регламенту

   загальних зборів акціонерів.

2. Звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності

   Товариства за 2020 р.

3. Звіт Ревізора Товариства щодо діяльності Товариства в 2020 р.

4. Звіт Наглядової ради за 2020 р. Затвердження звіту.

5. Про затвердження річних результатів діяльності Товариства в 2020 р. та порядку розподілу

   погашення збитків за 2020 р. Про затвердження значних угод в 2020 р.          

6. Плани діяльності Товариства на 2021 р. Затвердження бюджету Товариства на 2021 р.

7. Про визначення планових показників розподілу прибутку в 2021 р.

 

 

 

Директор                                                                                                                            

ПрАТ «Турбота»                                                                                              Захожий І. В.