25.03.2020 р. Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів ПрАТ "Автоальянс – ХХІ сторіччя"

Шановний акціонере!

 

Приватне акціонерне товариство «Автоальянс-ХХІ сторіччя» (ЄДРПОУ 31282328) (надалі – ПрАТ), що знаходиться за адресою: 04116, м. Київ, вул. Старокиївська, 10 повідомляє про скликання 25 квітня 2020 року загальних зборів акціонерів за адресою: 04116, м. Київ, вул. Старокиївська, 10, офіс 208 . Початок зборів об 11 годині.

Реєстрацію акціонерів буде проведено з 1000 до 1045 годин за місцем проведення зборів.

Перелік акціонерів, які мають право прийняти участь у загальних зборах, складатиметься станом на 2400 17 квітня 2020 р.

            Інформація про загальну кількість голосуючих акцій в обігу станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів – 1 535 731 шт. простих іменних акцій.

 

 

Порядок денний:

 1. Обрання лічильної комісії, голови, секретаря та затвердження загальних зборів акціонерів.
 2. Звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2019 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду.
 3. Звіт Наглядової ради та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 4. Звіт ревізора Товариства щодо діяльності Товариства в 2019р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 5. Про затвердження річних результатів діяльності Товариства в 2019р.
 6. Розподіл прибутку та збитків за підсумками роботи Товариства в 2019р.
 7. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
 8. Про обрання членів Наглядової ради.
 9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
 10. Про припинення повноважень Ревізора Товариства.
 11. Про обрання Ревізора Товариства.
 12. Про діяльність Товариства в 2020р. Затвердження бюджету Товариства на 2020р.
 13. Про затвердження планових показників розподілу прибутків на 2020р.
 14. Про внесення змін до Статуту Товариства.
 15. Про зміну організаційно-правової форми діяльності Товариства з приватного акціонерного Товариства на Товариство з обмеженою відповідальністю.

Проекти рішень по питанням проекту порядку денного:

По питанню1. Обрати лічильну комісію в складі 2 осіб:

-          Тараненко Д.Г.

-          Луканєву Н.І.

Обрати Головою зборів – Отченаш А.А., секретарем зборів – Тараненко Д.Г.

Провести збори протягом 2-х годин. Виступи надавати до 5 хвилин. Голосування здійснювати бюлетенями за встановленими Наглядовою радою зразками.

По питанню 2. Звіт Директора Товариства прийняти до відома. Роботу дирекції в звітному періоді вважати недостатньою.

По питанню 3.   Звіт Голови Наглядової ради прийняти до відома.

По питанню 4. Звіт Ревізора Товариства прийняти до відома.

По питанню 5. Затвердити наступні показники діяльності Товариства: збиток в    розмірі 1 879 тис. грн, активи - 8 418 тис. грн., власний капітал - 8 389 тис. грн.

По питанню 6. Встановити наступний порядок покриття збитків, що отримані Товариством в 2019р.: збитки покрити прибутками майбутніх періодів.

По питанню 7. Припинити повноваження діючого складу Наглядової ради.

По питанню 8. Обрати до складу Наглядової ради 3 особи (за поданням акціонерів) терміном на 3 роки.

По питанню 9. Надати повноваження Директору Товариства підписати контракти з членами Наглядової ради за формою та умовами, що будуть затверджені зборами Наглядової ради.

По питанню 10. Зупинити повноваження Ревізора Товариства.

 

По питанню 11. Обрати Ревізором Товариства (кандидатура буде запропонована акціонерами на зборах).

По питанню 12. Затвердити плани діяльності Товариства в 2020р. та бюджет Товариства в 2020р.

По питанню 13. Встановити наступні планові показники розподілу прибутків на 2020р. на покриття збитків минулих років – 50%, на стимулювання Дирекції – 10%, в фонд розвитку Товариства – 40%.

По питанню 14. Внести наступні зміни до Статуту Товариства. Змінити назву Товариства на «Земельні інвестиції». Дирекції внести зміни до Статуту в установленому порядку.

По питанню 15. Доручити Дирекції провести зміну організаційно-правової форми діяльності Товариства з приватного акціонерного Товариства в Товариство з обмеженою відповідальністю.

            Адреса власного власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань включених до порядку денного, а також інша інформація згідно вимог чинного законодавства України: http://avtoalians.com.

            Для реєстрації для участі у загальних зборах учасників необхідно мати: учасникам – паспорт, представникам учасників – паспорт та належним чином оформлену довіреність.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, учасники можуть ознайомитися за адресою: м. Київ, вул. Старокиївська, 10, к. 208 у робочі дні з 1400 по 1700 год.

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення учасників з документами – Луканєва Н.І., довідки за телефоном: (044) 593-79-81.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

1. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення.

2. У разі якщо порядок денний загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 цього Закону. Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) єдині для всіх акціонерів.

3. На отримані до дати проведення загальних зборів письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів, акціонерне товариство до початку загальних зборів надає письмові відповіді. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

4. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається акціонером в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених статтею 38 Закону України "Про акціонерні товариства", у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного та з інших підстав, визначених статутом акціонерного товариства та/або положенням про загальні збори акціонерного товариства.

У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) одночасно обов’язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю:

Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах акціонерного товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства. Повідомлення акціонером відповідного органу товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 р. (тис. грн.)

Найменування показника

Період

попередній

звітний

Усього активів

10 307

8 418

Основні засоби

3

3

Довгострокові фінансові інвестиції

Запаси

Сумарна дебіторська заборгованість

7 648

8 194

Поточні фінансові інвестиції

2 489

Грошові кошти та їх еквіваленти

1

2

Нерозподілений прибуток (збиток)

(5 251)

(7 130)

Власний капітал

10 258

8 379

Статутний капітал

15 357

15 357

Довгострокові зобов'язання

2

Поточні зобов'язання

47

39

Чистий прибуток (збиток)

(2 770)

(1 879)

Середньорічна кількість акцій (шт.)

1 535 731

1 535 731

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

6

5

 

Голова наглядової ради                                                              В.А.Отченаш