28.03.2019 р. ПрАТ "Автоальянс - ХХI сторiччя" - Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції

Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Директор Отченаш Анатолiй Антонович
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 28.03.2019
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Автоальянс-XXI сторiччя"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
04116, м. Київ, Старокиївська, 10
4. Ідентифікаційний код юридичної особи
31282328
5. Міжміський код та телефон, факс
044 593-79-81 044 490-28-96
6. Електронна поштова адреса
secretar@avtoalians.com

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 28.03.2019
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у*
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці www.avtoalians.com в мережі Інтернет 28.03.2019
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

№ з/пДата отримання інформації від Центрального депозитарію цінних паперів або акціонераПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акційІдентифікаційний код юридичної особи юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидентаРозмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
123456
1 28.03.2019 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Фондова компанiя "Автоальянс-iнвест" 22926761 41.931887 41.944390
Зміст інформації:
Приватне акцiонерне товариство "Автоальянс - ХХI сторiччя" повiдомляє, що вiд ПАТ "НДУ" був отриманий перелiк акцiонерiв станом на 18.03.2019, у зв'язку з чим 28.03.2019 р. стало вiдомо, що:
пакет власника Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Фондова компанiя "Автоальянс-iнвест", який становив 643 961 шт. або 41,931887% голосуючих акцiй емiтента, збiльшився до 644 153 шт. або 41,944390% голосуючих акцiй. Дата, в яку пороговi значення було досягнуто або перетнуто (за наявностi)- невiдома, тому у полi "дата вчинення дiї" зазначається дата, станом на яку отриманий перелiк акцiонерiв.