25.04.2018 р. ПрАТ «Фондова компанія «Автоальянс-інвест» - Особлива інформація емітента (Відомості про припинення емітента )

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

І. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство «Фондова компанія «Автоальянс-інвест»

2. Код за ЄДРПОУ: 22926761

3. Місцезнаходження: 04116 м. Київ, вул. Старокиївська, буд. 10

4. Міжміський код, телефон та факс: 0444902896

5. Електронна поштова адреса: broker@avtoalians.com

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://avtoalians.com

7. Вид особливої інформації: Відомості про припинення емітента шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або банкрутства за рішенням вищого органу емітента або суду

ІІ. Текст Повідомлення

Загальними зборами ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФОНДОВА КОМПАНІЯ «АВТОАЛЬЯНС-ІНВЕСТ» (надалi – Товариство), що відбулись 25.04.2018, прийнято рішення про припинення (реорганiзацiю) Товариства шляхом перетворення у товариство з обмеженою відповідальністю. Рішення прийнято з метою зменшення організаційних та фінансових витрат та оптимізації управління.

Результати голосування по рішенню про припинення шляхом перетворення: "за" прийняття рішення про припинення шляхом перетворення голосувало 375 000 голосів, "проти" голосувало 0 голосів.

Повне найменування юридичної особи правонаступника: товариство з обмеженою відповідальністю «Фондова компанія «Автоальянс-інвест» (мiсцезнаходження 04116, м. Київ - 116, вул. Старокиївська, 10). Порядок розподілу активів та зобов'язань: до товариства-правонаступника переходять всі права та обов'язки ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФОНДОВА КОМПАНІЯ «АВТОАЛЬЯНС-ІНВЕСТ».

Розмір статутного капіталу правонаступника: статутний капітал правонаступника складатиме 7 125 000,00 грн.

Порядок та умови обміну акцій Товариства на частки у статутному капіталі правонаступника: акції Товариства конвертуються в частки товариства з обмеженою відповідальністю «Фондова компанія «Автоальянс-інвест» з коефіцієнтом конвертації 1:1 та розподіляються серед його учасників, 1 акція номінальною вартістю 19,00 грн. буде дорівнювати вартості частки в розмірі 19,00 грн. Розподіл часток товариства-правонаступника відбувається із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФОНДОВА КОМПАНІЯ «АВТОАЛЬЯНС-ІНВЕСТ».

Обмін акцій ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФОНДОВА КОМПАНІЯ «АВТОАЛЬЯНС-ІНВЕСТ» здійснюється на частку у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «Фондова компанія «Автоальянс-інвест» пропорційно кількості акцій, що належать акціонеру. Статутний капітал товариства з обмеженою відповідальністю «Фондова компанія «Автоальянс-інвест» розподіляється виключно між акціонерами i тільки пропорційно кількості акцій, що належать акціонерам.

Призначено комісію з реорганізації (припинення): голова комісії – Тараненко Дмитро Григорович, члени комісії – Петрук Юліанна Володимирівна та Ващенко Наталія Петрівна.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Голова правління Тараненко Д. Г.                                                                              25.04.2018 р.