23.03.2018 р. ПрАТ «Фондова компанія «Автоальянс-інвест» - Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення загальних зборів акціонерів

 

Приватне акціонерне товариство «Фондова компанія «Автоальянс-інвест»

(місцезнаходження: м. Київ, вул. Старокиївська, 10)

повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Фондова компанія «Автоальянс-інвест» (надалі – Товариство) 25 квітня 2018 р. об 11 00, які відбудуться за адресою: м. Київ, вул. Старокиївська, 10; кабінет № 208.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: з 10 00 до 10 45.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, – 19 квітня 2018 р.

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, – 375 000 шт. простих іменних акцій.

 

Проект порядку денного та проекти рішень загальних зборів акціонерів:

1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі двох осіб, персонально: голова лічильної комісії – Петрук Ю. В., член лічильної комісії – Луканєва Н. І. По закінченні загальних зборів Товариства повноваження лічильної комісії у повному складі – припинити.

2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення: Обрати головою загальних зборів акціонерів Товариства – п. Отченаша Анатолія Антоновича, секретарем загальних зборів акціонерів Товариства – п. Тараненка Дмитра Григоровича.

Прийняти рішення з питань порядку проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства та затвердити наступний порядок проведення чергових загальних зборів акціонерів:

- з питань порядку денного проводити відкрите голосування з використанням бюлетенів;

- рішення загальних зборів з питання, яке винесене на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах;

- рішення загальних зборів акціонерів Товариства з питання № 9 приймається більшістю у 3/4 голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, яке винесене на голосування на загальних зборах. Надати для виступу: доповідачам до 10 хвилин, виступаючим до 3 хвилин, запитання подавати у письмовому вигляді та/або в усній формі. Загальний час проведення загальних зборів – до 2 годин.

3. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.

4. Звіт ревізора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт ревізора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.

5. Звіт наглядової ради про результати діяльності за 2017 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт наглядової ради Товариства про результати роботи за 2017 рік.

6. Затвердження річних результатів діяльності Товариства в 2017 р. та порядку розподілу прибутку Товариства за 2017 р.

Проект рішення: Затвердити річні результати діяльності Товариства в 2017 р. Прибуток Товариства в розмірі 239 000,00 грн. розподілити наступним чином: 23 900,00 грн. (10 %) – направити у резервний фонд; 215 100,00 грн. (90 %) – направити на покриття збитків минулих років.

7. Про діяльність Товариства в 2018 р. Затвердження бюджету товариства на 2018 р.

Проект рішення: Затвердити напрямки діяльності Товариства в 2018 році. Затвердити бюджет Товариства на 2018 рік.

8. Про визначення планових показників розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства в 2018 р.

Проект рішення: встановити плановий розподіл прибутку за результатами діяльності Товариства в 2018 році наступним чином:

10 % – направити на формування резервного фонду;

55 % – на розвиток Товариства та стимулювання працівників;

35 % – на погашення збитків минулих років.

9. Прийняття рішення про припинення приватного акціонерного товариства «Фондова компанія «Автоальянс-інвест» шляхом перетворення (реорганізації) в товариство з обмеженою відповідальністю «Фондова компанія «Автоальянс-інвест».

Проект рішення: Прийняти рішення про припинення приватного акціонерного товариства «Фондова компанія «Автоальянс-інвест» шляхом перетворення (реорганізації) в товариство з обмеженою відповідальністю «Фондова компанія «Автоальянс-інвест» (місцезнаходження: м. Київ, вул. Старокиївська, 10), яке відповідно до Цивільного кодексу України з моменту державної реєстрації виступатиме повним правонаступником майна, прав та обов’язків приватного акціонерного товариства «Фондова компанія «Автоальянс-інвест».

10. Затвердження плану перетворення приватного акціонерного товариства «Фондова компанія «Автоальянс-інвест»

Проект рішення: Затвердити план перетворення приватного акціонерного товариства «Фондова компанія «Автоальянс-інвест» в товариство з обмеженою відповідальністю «Фондова компанія «Автоальянс-інвест».

11. Про затвердження порядку та умов здійснення перетворення.

Проект рішення: Затвердити порядок та умови здійснення перетворення приватного акціонерного товариства «Фондова компанія «Автоальянс-інвест» за наступними етапами:

- Повідомлення всіх акціонерів про проведення загальних зборів акціонерного товариства.

- Прийняття загальними зборами рішення про припинення діяльності Товариства шляхом його перетворення в товариство з обмеженою відповідальністю.

- Повідомлення кредиторів про припинення Товариства шляхом перетворення для заявлення їх вимог шляхом письмового повідомлення про це і опублікування в офіційному друкованому органі повідомлення про ухвалене рішення.

- Здійснення обов’язкового викупу акцій у акціонерів, які вимагають цього відповідно до чинного законодавства, у встановлені строки.

- Подання у встановлений строк пакету документів до НКЦПФР для зупинення обігу акцій Товариства.

- Проведення інвентаризації активів та пасивів Товариства.

- Повідомлення всіх акціонерів про проведення загальних зборів акціонерів, на яких буде затверджено передавальний акт.

- Проведення загальних зборів акціонерів Товариства, на яких буде затверджено передавальний акт, – не раніше закінчення строку для заявлення вимог кредиторів Товариства.

- Проведення установчих зборів товариства з обмеженою відповідальністю «Фондова компанія «Автоальянс-інвест».

- Подання до НКЦПФР необхідного пакету документів для скасування реєстрації випуску акцій приватного акціонерного товариства «Фондова компанія «Автоальянс-інвест».

- Проведення державної реєстрації товариства з обмеженою відповідальністю «Фондова компанія «Автоальянс-інвест» та припинення приватного акціонерного товариства «Фондова компанія «Автоальянс-інвест».

Кожен з етапів перетворення буде проходити відповідно та в строки, що встановлені діючим законодавством.

Відповідно до чинного законодавства розмір статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю «Фондова компанія «Автоальянс-інвест» на дату його створення буде дорівнювати розміру статутного капіталу приватного акціонерного товариства «Фондова компанія «Автоальянс-інвест», що перетворюється.

Розподіл часток товариства з обмеженою відповідальністю «Фондова компанія «Автоальянс-інвест» відбувається із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі приватного акціонерного товариства «Фондова компанія «Автоальянс-інвест», що перетворюється, а саме: 1 акція номінальною вартістю 19,00 грн. буде дорівнювати вартості частки в розмірі 19,00 грн. Коефіцієнт конвертації акцій в частки в статутному капіталі становить 1:1.

12. Про затвердження порядку обміну акцій ПрАТ «Фондова компанія «Автоальянс-інвест» на частки в ТОВ «Фондова компанія «Автоальянс-інвест».

Проект рішення: При реорганізації приватного акціонерного товариства «Фондова компанія «Автоальянс-інвест» всі його майнові права, грошові кошти, зобов’язання та інші обов’язки переходять до його правонаступника.

Акції приватного акціонерного товариства «Фондова компанія «Автоальянс-інвест» конвертуються у частки товариства з обмеженою відповідальністю «Фондова компанія «Автоальянс-інвест», що створюється шляхом перетворення приватного акціонерного товариства «Фондова компанія «Автоальянс-інвест», та розподіляються серед його учасників.

 Кожен з акціонерів приватного акціонерного товариства «Фондова компанія «Автоальянс-інвест» має право отримати частку у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «Фондова компанія «Автоальянс-інвест», що створюється шляхом перетворення приватного акціонерного товариства «Фондова компанія «Автоальянс-інвест».

Розподіл часток товариства з обмеженою відповідальністю «Фондова компанія «Автоальянс-інвест» відбувається із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі приватного акціонерного товариства «Фондова компанія «Автоальянс-інвест», що перетворюється.

Акції товариства, що перетворюється, конвертуються в частки товариства-правонаступника та розподіляються серед його учасників з коефіцієнтом 1:1, а саме: 1 акція номінальною вартістю 19,00 грн. дорівнює вартості частки в 19,00 грн., тобто розмір частки, яким буде володіти учасник в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «Фондова компанія «Автоальянс-інвест», дорівнюватиме сумарній номінальній вартості акцій, якими володів акціонер в статутному капіталі приватного акціонерного товариства «Фондова компанія «Автоальянс-інвест».

Не підлягають конвертації акції, власниками яких є акціонери, які звернулися до акціонерного товариства з вимогою про обов’язковий викуп належних їм акцій.

13. Про припинення повноважень правління Товариства.

Проект рішення: В зв’язку з прийняттям рішення про припинення приватного акціонерного товариства «Фондова компанія «Автоальянс-інвест» шляхом перетворення (реорганізації) в товариство з обмеженою відповідальністю «Фондова компанія «Автоальянс-інвест» припинити повноваження правління Товариства в повному складі.

14. Про призначення комісії з припинення (перетворення) приватного акціонерного товариства «Фондова компанія «Автоальянс-інвест».

Проект рішення: Призначити комісію з припинення (перетворення) приватного акціонерного товариства «Фондова компанія «Автоальянс-інвест» у складі:

- Тараненко Дмитро Григорович – голова комісії, ІПН 2163407210, зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Білоруська, буд. 17-А, кв. 4.;

- Петрук Юліанна Володимирівна – член комісії, ІПН 2547304784, зареєстрована за адресою: м. Київ, вул. Лаврська, буд. 8, кв. 53.

Місцезнаходження комісії з припинення приватного акціонерного товариства «Фондова компанія «Автоальянс-інвест»: м. Київ, вул. Старокиївська, 10, к. 205.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://avtoalians.com

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами під час підготовки до загальних зборів: від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів, акціонери товариства можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у робочі дні з 11 00 до 16 00 за адресою: м. Київ, вул. Старокиївська, 10; каб. 205, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Посадовою особою Товариства, яка є відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є голова правління – Тараненко Д. Г. 

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

1. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення.

2. У разі якщо порядок денний загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 цього Закону. Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) єдині для всіх акціонерів.

3. На отримані до дати проведення загальних зборів письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів, акціонерне товариство до початку загальних зборів надає письмові відповіді. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

4. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається акціонером в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених статтею 38 Закону України "Про акціонерні товариства", у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного та з інших підстав, визначених статутом акціонерного товариства та/або положенням про загальні збори акціонерного товариства.

У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) одночасно обов’язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю:

Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах акціонерного товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства. Повідомлення акціонером відповідного органу товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 р.

(тис. грн.)

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

5 983

6 465

Основні засоби

7

7

Довгострокові фінансові інвестиції

5 642

5 832

Запаси

Сумарна дебіторська заборгованість

226

321

Грошові кошти та їх еквіваленти

5

98

Нерозподілений прибуток

(2 161)

(2 400)

Власний капітал

5 542

5 303

Статутний капітал

7 125

7 125

Довгострокові зобов'язання

74

10

Поточні зобов'язання

367

1 152

Чистий прибуток (збиток)

239

(156)

Середньорічна кількість акцій (шт.)

375 000

375 000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

7

9

 

Правління ПрАТ «Фондова компанія «Автоальянс-інвест»