17.03.2017 р. Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів ПрАТ "Автоальянс – ХХІ сторіччя"

Приватне акціонерне товариство «Автоальянс – ХХІ сторіччя» (ЄДРПОУ 31282328) надалі – Товариство, що знаходиться за адресою: 04116, м. Київ, вул. Старокиївська, 10, повідомляє про скликання 21 квітня 2017 року загальних зборів акціонерів за адресою: 04116, м. Київ, вул. Старокиївська, 10, офіс 208 об 11 00.

 

Реєстрацію учасників буде проведено з 10 00 до 10 45 год. за місцем проведення зборів.

Перелік акціонерів, які мають право прийняти участь у загальних зборах, складається станом на 2400 19 квітня 2017 р.

                                                                             

Порядок денний:

 1. 1.Обрання лічильної комісії, голови, секретаря та затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.
 2. 2.Звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2016 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду.
 3. 3.Звіт Наглядової ради та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 4. 4.Звіт Ревізора Товариства щодо діяльності Товариства в 2016 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 5. 5.Про затвердження річних результатів діяльності Товариства в 2016 р. Порядок покриття збитків Товариства.
 6. 6.Про діяльність Товариства в 2017 р. Затвердження бюджету Товариства на 2017 р.
 7. 7.Про затвердження планових показників розподілу прибутків в 2017 р.

Проекти рішень:

 1. 1.Обрати членів лічильної комісії в складі:
 • Петрук Юліанна Володимирівна - Голова лічильної комісії;
 • Тараненко Дмитро Григорович – член комісії.

Обрати Секретарем загальних зборів акціонерів Товариства Отченаша Анатолія Антоновича;

Затвердити регламент загальних зборів акціонерів Товариства.

 1. 2.Затвердити звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2016 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду.
 2. 3.Затвердити звіт Наглядової ради та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 3. 4.Затвердити звіт Ревізора Товариства щодо діяльності Товариства в 2016 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 4. 5.Затвердити порядок покриття збитків Товариства
 5. 6.Затвердити бюджет Товариства на 2017 р.
 6. 7.Затвердити планових показників розподілу прибутків в 2017 р.

При реєстрації для участі у загальних зборах необхідно мати: акціонерам - паспорт, представникам акціонерів – паспорт та належним чином оформлену довіреність.

З документами, необхідними для  прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери можуть ознайомитися за адресою: м. Київ, вул. Старокиївська, 10, офіс 201 у робочі дні з 14 00 по 17 00 год.

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Луканєва Наталія Іванівна, довідки за телефоном: (044) 593-79-81.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 р. (тис. грн.)

Найменування показника

Період

попередній

звітний

Усього активів

13 886

12 336

Основні засоби

4

4

Довгострокові фінансові інвестиції

Запаси

Сумарна дебіторська заборгованість

5 488

4 173

Поточні фінансові інвестиції

8 392

8 158

Грошові кошти та їх еквіваленти

2

1

Нерозподілений прибуток (збиток)

(2 489)

(3 201)

Власний капітал

12 982

12 270

Статутний капітал

15 357

15 357

Довгострокові зобов'язання

3

-

Поточні зобов'язання

901

66

Чистий прибуток (збиток)

(265)

(712)

Середньорічна кількість акцій (шт.)

1 535 731

1 535 731

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

--

--

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

--

--

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

7

7

 

Оприлюднено в офіційному друкованому виданні «Бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №50 від 15.03.2017 року