17.03.2017 р. Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів ПрАТ "Фондова компанія "Автоальянс-інвест"

Приватне акціонерне товариство «Фондова компанія «Автоальянс-інвест»

(надалі – Товариство, місцезнаходження м. Київ, вул. Старокиївська, 10) повідомляє про проведення чергових річних загальних зборів акціонерів Товариства 20 квітня 2017 р. о 11 00, які відбудуться за адресою: м. Київ, вул. Старокиївська, 10; кабінет № 208.

 

Порядок денний:

1. Обрання лічильної комісії, голови, секретаря та затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.

2. Звіт Правління товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

3. Звіт Ревізора Товариства щодо діяльності Товариства в 2016 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

5. Затвердження річних результатів діяльності Товариства в 2016 р., порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2016 р.

6. Про діяльність Товариства в 2017 р. Затвердження бюджету товариства на 2017 р.

7. Про визначення планових показників розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства в 2017 р.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 24 00 13 квітня 2017 року.

З документами для підготовки до загальних зборів акціонери можуть ознайомитися за адресою: м. Київ, вул. Старокиївська, 10; каб. 205 (відповідальна особа Тараненко Д. Г.) в робочі дні з 11 00 до 16 00 год.

Реєстрація акціонерів проводитиметься з 9 30 до 10 30 за місцем та у день проведення загальних зборів.

Акціонерам мати при собі паспорт, представникам акціонерів – довіреність і паспорт, представникам акціонерів-юридичних осіб, які діють від їх імені без довіреності, – додатково до документів, що засвідчують особу, належним чином оформлені документи, що підтверджують їх повноваження.

Довідки за телефоном: (044)490-28-96.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 р.

(тис. грн.)

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

6 465

8 178

Основні засоби

7

10

Довгострокові фінансові інвестиції

5 832

5 759

Запаси

Сумарна дебіторська заборгованість

321

2 197

Грошові кошти та їх еквіваленти

98

Нерозподілений прибуток

(2 400)

(2 244)

Власний капітал

5 303

5 459

Статутний капітал

7 125

7 125

Довгострокові зобов'язання

10

12

Поточні зобов'язання

1 152

2 707

Чистий прибуток (збиток)

(156)

(105)

Середньорічна кількість акцій (шт.)

375 000

375 000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

9

7

 

Повідомлення про проведення чергових річних загальних зборів акціонерів Товариства опубліковано у виданні «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 50 від 15.03.2017 р.