23.12.2016 р. Повідомлення ПрАТ «Фондова компанія «Автоальянс-інвест» про виникнення особливої інформації емітента

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство «Фондова компанія «Автоальянс-інвест»
2. Код за ЄДРПОУ: 22926761
3. Місцезнаходження: 04116 м. Київ, вул. Старокиївська, буд. 10
4. Міжміський код, телефон та факс: 0444902896
5. Електронна поштова адреса: broker@avtoalians.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://avtoalians.com
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій.
ІІ. Текст повідомлення
Приватне акціонерне товариство «Фондова компанія «Автоальянс-інвест» повідомляє, що, відповідно до повідомлення акціонера, 23.12.2016 р. була здійснена зміна прав власності на цінні папери емітента, в зв'язку з чим пакет власника "фізична особа", який становив 93 570 шт. або 24,952% голосуючих акцій емітента, збільшився до 167 820 шт. або 44,752% голосуючих акцій.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Голова правління Тараненко Д. Г.
23.12.2016 р.