30.11.2015 р. Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 30.11.2015 р.

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство «Фондова компанія «Автоальянс-інвест»
2. Код за ЄДРПОУ: 22926761
3. Місцезнаходження: 04116 м. Київ, вул. Старокиївська, буд. 10
4. Міжміський код, телефон та факс: 0444902896
5. Електронна поштова адреса: broker@avtoalians.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: "http://avtoalians.com/";
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
ІІ. Текст Повідомлення
Відповідно до рішення позачергових загальних зборів акціонерів (протокол № 3/2015 від 30.11.2015 р.) у зв'язку з поданою заявою припинено повноваження голови наглядової ради Отченаша Анатолія Антоновича (згоди на розкриття паспортних даних особа не надала). Перебував на посаді з 28.09.2011 р. Частка в статутному капіталі емітента 44,752 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Відповідно до рішення позачергових загальних зборів акціонерів (протокол № 3/2015 від 30.11.2015 р.) обрано головою наглядової ради Отченаш Катерину Георгіївну (згоди на розкриття паспортних даних особа не надала). Протягом останніх п'яти років своєї діяльності займала посаду спеціаліста фронт-офісу та члена наглядової ради ПрАТ «Фондова компанія «Автоальянс-інвест», доцента кафедри міжнародних фінансів Українського інституту розвитку фондового ринку «КНЕУ ім. Вадима Гетьмана». Особу обрано на три роки. Частка в статутному капіталі емітента 9,90 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Відповідно до рішення позачергових загальних зборів акціонерів (протокол № 3/2015 від 30.11.2015) у зв'язку з поданою заявою припинено повноваження члена наглядової ради Отченаш Валерію Анатоліївну (згоди на розкриття паспортних даних особа не надала). Перебувала на посаді з 28.09.2011 р. Частка в статутному капіталі емітента 9,90 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Відповідно до рішення позачергових загальних зборів акціонерів (протокол № 3/2015 від 30.11.2015 р.) обрано членом наглядової ради Захожого Ігоря Віталійовича (згоди на розкриття паспортних даних особа не надала). Протягом останніх п'яти років своєї діяльності займав посаду директора ПрАТ «Турбота». Особу обрано на три роки. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Відповідно до рішення позачергових загальних зборів акціонерів (протокол № 3/2015 від 30.11.2015 р.) обрано членом наглядової ради Атаманчук Людмилу Романівну (згоди на розкриття паспортних даних особа не надала). Протягом останніх п'яти років своєї діяльності займала посаду директора приватного підприємства «Юридична фірма «ДАР-ЯР». Особу обрано на три роки. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Голова правління Тараненко Д. Г. 30.11.2015 р.