03.11.2015 р. Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента ПрАТ "Фондова компанія "Автоальянс-інвест"

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство «Фондова компанія «Автоальянс-інвест»


2. Код за ЄДРПОУ: 22926761
3. Місцезнаходження: 04116 м. Київ, вул. Старокиївська, буд. 10
4. Міжміський код, телефон та факс: 0444902896
5. Електронна поштова адреса: broker@avtoalians.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: HYPERLINK "http://avtoalians.com/"; http://avtoalians.com/
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
ІІ. Текст Повідомлення
Наказом від 03.11.2015 р. № 6-к звільнено з посади головного бухгалтера та відповідно до рішення наглядової ради (протокол від 03.11.2015 р.) у зв’язку зі звільненням з роботи в емітенті припинені повноваження члена правління Петрук Юліанни Володимирівни (згоди на розкриття паспортних даних особа не надала). На посаді головного бухгалтера перебувала з 01.03.2008 р. На посаді члена правління перебувала з 03.10.2008 р., останній раз була переобрана 30.09.2014 р. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
На посаду головного бухгалтера нікого не було призначено.
Відповідно до рішення наглядової ради (протокол від 03.11.2015 р.) обрано членом правління Ващенко Наталію Петрівну (згоди на розкриття паспортних даних особа не надала). Працює в емітенті з 2002 р., на посаді начальника служби бек-офісу з 01.11.2010 р. Особу обрано на три роки. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Голова правління Тараненко Д. Г. 03.11.2015 р.