30.10.2015р. Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "Фондова компанія "Автоальянс-інвест"

Приватне акціонерне товариство «Фондова компанія «Автоальянс-інвест»
(надалі – Товариство, місцезнаходження м. Київ, вул. Старокиївська, 10) повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства 30 листопада 2015 р. о 12 00 які відбудуться за адресою: м. Київ, вул. Старокиївська, 10; кабінет № 208.


Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії, голови, секретаря та затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.
2. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
3. Про обрання Голови Наглядової ради Товариства.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 24 00 24 листопада 2015 року.
З документами для підготовки до загальних зборів акціонери можуть ознайомитися за адресою: м. Київ, вул. Старокиївська, 10; каб. 205 (відповідальна особа Тараненко Д. Г.) в робочі дні з 11 00 до 16 00 год.
Реєстрація акціонерів проводитиметься з 9 00 до 11 30 за місцем та у день проведення загальних зборів.
Акціонерам мати при собі паспорт, представникам акціонерів – довіреність і паспорт, представникам акціонерів-юридичних осіб, які діють від їх імені без довіреності, – додатково до документів, що засвідчують особу, належним чином оформлені документи, що підтверджують їх повноваження.
Довідки за телефоном: (044) 490-28-96.

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства опубліковано у виданні «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 206 від 30.10.2015 р.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Голова правління Тараненко Д. Г. 30.10.2015 р.