Повідомлення учасників ПІДІФ «Автоальянс – Порфоліо» про порядок розрахунків з ними у зв’язку з ліквідацією фонду

  1. Згідно пп.4 п.5 р.ІІ Положеня про порядок припинення пайового інвестиційного фонду, затвердженного Рішенням НКЦПФР № 2605 від 19.11.2013р., Ліквідаційна комісія  повідомляє учасників пайового інтервального  диверсифікованого інвестиційного фонду «Автоальянс-Порфоліо» (далі – Фонд) про порядок розрахунків з ними у зв”язку з ліквідацією Фонду (надалі – «Повідомлення»).
  2. Повне найменування КУА: Приватне акціонерне товариство «Автоальянс – ХХІ сторіччя»
  3. Повна назва Фонду: Пайовий інтервальний  диверсифікований інвестиційний фонд «Автоальянс-Порфоліо»
  4. Дата прийняття рішення про ліквідацію Фонду: 26 лютого  2015 року
  5. Причина прийняття рішення про ліквідацію Фонду: падіння активів Фонду нижче нормативного рівня
  6. Порядок та сроки прийняття від учасників Фонду заявок на викуп інвестиційних сертифікатів Фонду (надалі – «Заявок»), форма таких Заявок:

 6.1.  Порядок та сроки прийняття від учасників Фонду Заявок:

Ліквідаційна комісія Фонду приймає від учасників Фонду Заявки з 26 березня  2015 року по 24 травня 2015 року. Заявки приймаються за місцезнаходження ліквідаційної комісії Фонду, визначеним п.9.1. цього Повідомлення. У разі якщо до закінчення строку прийому Заявок усі учасники Фонду подадуть зазначені Заявки, строк прийому заявок може бути скорочено за рішенням ліквідаційної комісії Фонду.

6.2.  Форма Заявок:

 

 Форма Заявок установлена згідно з додатком 5 (для фізичних осіб) та додатком 6 (для юридичних осіб) до Положення про порядок розміщення, обігу та викупу цінних паперів інституту спільного інвестування, затвердженного рішенням НКЦПРФ від 30 липня 2013 року за №1338. Заявка має містити наступні відомості та реквізити: для юридичних осіб - дата складання ,повне найменування, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ,банківські реквізити,телефон,вид цінного паперу,повне найменування інституту спільного інвестування, кількість інвестиційних сертифікатів, прізвище, ім’я по-батькові особи, що підписала заяву із зазначенням підстав для здійснення повноважень (статут, довіреність, тощо) та печатка зазначеної юридичної особи (якщо діяльність здійснюється без печатки, наводиться застереження про це).

Для фізичних осіб – прізвище, ім’я, по батькові,  ідентифікаційний код, паспортні дані, адресу(місце реєстрації за паспортом), банківські реквізити, телефон, вид цінного паперу, повне найменування інституту спільного інвестування, кількість інвестиційних сертифікатів, якими володіє учасник (№ та реквізити інвестиційного сертифікату,яким володіє особа).

7. Порядок, умови та строки здійснення розрахунків з учасниками Фонду:

7.1. Протягом 10 робочих днів , після завершення строку прийому заявок від учасників Фонду, визначеного , ліквідаційна комісія опрацьовує заявки (з урахуванням можливості скорочення цього строку).

7.2. Ліквідаційна комісія зобов'язана забезпечити продаж активів Фонду не пізніше 150 календарних днів з наступного робочого дня з дати завершення строку опрацювання заявок учасників Фонду, а саме з 09.06.2015р.

7.3.  Усі учасники Фонду отримують рівні частки чистих активів Фонду, що припадає на один інвестиційний сертифікат в обігу на дату прийняття рішення про припинення діяльності Фонду.

7.4.  Розрахунки з учасниками Фонду здійснюються за розрахунковою вартістю інвестиційного сертифікату Фонду.

Розрахункова вартість одного інвестиційного сертифіката визначається як загальна вартість чистих активів Фонду, поділена на загальну кількість інвестиційних сертифікатів Фонду, що перебувають в обігу.

7.5. Розрахунки з учасниками Фонду здійснюються протягом 90 днів - з 6 листопада 2015 року по 4 лютого 2016р.

      У разі якщо строк прийому заявок на викуп інвестиційних сертифікатів Фонду буде скорочено за рішенням ліквідаційної комісії у зв'язку з тим, що до закінчення строку прийому заявок всі учасники Фонду подали зазначені заявки та/або активи Фонду  реалізовані у строк раніше, ніж 150 календарних днів, ліквідаційна комісія повідомляє учасників про зміну строку розрахунків у спосіб, передбачений чинним законодавством України.

7.6. Для одержання розрахунку учасник Фонду повинен пред’явити (особисто або через представника учасника) за місцем здійснення розрахунків наступні документи:

- інвестиційний сертифікат Фонду (сертифікат інвестиційних сертифікатів) або документ, який підтверджує володіння інвестиційними сертифікатами;

- паспорт та (за необхідності) документ, що підтверджує право особи представляти інтереси учасника.

- ідентифікаційний код.

- банківські реквізити.

7.7. Першочергові виплати здійснюються тим учасникам Фонду, яки подали заяву на викуп  інвестиційних сертифікатів, до моменту прийняття рішення про ліквідацію Фонду та вносяться обов’язкові платежі до Державного бюджету України.

7.8. Протягом 7 робочих днів після пред’явлення учасником Фонду зазначених документів, ліквідаційна комісія діяльності здійснює з ним розрахунки. (Після завершення прийому заявок від учасників Фонду).

8Строки та порядок депонування коштів, які належать до виплаті учасникам Фонду, але не були ними отриманні:

8.1.   З метою розрахунків з учасниками Фонду, що ліквідується, депонуванню підлягають кошти, які не сплачені учасниками Фонду, у зв’язку з непред’явленням ними до викупу в установлений строк належних їм інвестиційних сертифікатів або документів, що підтверджують право власності на цінні папери Фонду.

8.2.  Депонування коштів, зазначених в п.8.1 цього Порядку здійснюється відповідно до порядку розпорядження коштами, не сплаченими учасникам інститутів спільного інвестування у зв’язку з непред’явленням ними в установлений строк до викупу належних їм цінних паперів інститутів спільного інвестування, що ліквідуються, затвердженого Рішенням ДКЦПФР № 972 від 29.07.14р, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24.12.14р. за № 163/26408.

8.3.  Повідомляємо про неможливість здійснення конвертації інвестиційних сертифікатів Фонду в цінні папери іншого ІСІ, відповідно до Положення про порядок конвертації цінних паперів інституту спільного інвестування, затвердженого рішенням НКЦПФРУ від 01.10.2013р. №2073., оскільки проспектом емісії інвестиційних сертифікатів Фонду не передбачена така можливість.

9. Місцезнаходження, контактні телефони ліквідаційної комісії, а також місцезнаходження пунктів, де здійснюватимуться розрахунки з учасниками Фонду:

9.1. Місцезнаходження ліквідаційної комісії: 04116,м. Київ,  вул. Старокиївська,буд.10,оф.201

9.2.  Контактні телефони: (044) 593-79-81, факс (044)593-79-80

9.3. Пункт, де здійснюватимуться розрахунки з учасниками Фонду: 04116, м. Київ-116, вул. Старокиївська буд.10,оф.201

 

Голова ліквідаційної комісії

ПІДІФ «Автоальянс – портфоліо»

ПрАТ «Автоальянс – ХХІ сторіччя»                                                                     А.А. Отченаш