Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 20.03.15

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

 І. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство «Фондова компанія «Автоальянс-інвест»

2. Код за ЄДРПОУ: 22926761

3. Місцезнаходження: 04116 м. Київ, вул. Старокиївська, буд. 10

4. Міжміський код, телефон та факс: 0444902896

5. Електронна поштова адреса: broker@avtoalians.com

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://avtoalians.com/

7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

ІІ. Текст Повідомлення

Відповідно до рішення чергових загальних зборів акціонерів (протокол № 1/2015 від 20.03.2015) припинені повноваження ревізора Дем'янчук Ганни Михайлівни (згоди на розкриття паспортних даних особа не надала). Перебувала на посаді з 28.09.2011. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Відповідно до рішення чергових загальних зборів акціонерів (протокол № 1/2015 від 20.03.2015) обрано ревізором Трофименко Олександру Вікторівну (згоди на розкриття паспортних даних особа не надала). Протягом останніх п'яти років не працювала. Особу обрано на три роки. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Голова правління Тараненко Д. Г.                                                     20.03.2015 р.