11.03.2015 р. Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента ПрАТ "Фондова компанія "Автоальянс-інвест"

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

І. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство «Фондова компанія «Автоальянс-інвест»

2. Код за ЄДРПОУ: 22926761

3. Місцезнаходження: 04116 м. Київ, вул. Старокиївська, буд. 10

4. Міжміський код, телефон та факс: 0444902896

5. Електронна поштова адреса: broker@avtoalians.com

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://avtoalians.com/

7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

ІІ. Текст Повідомлення

Відповідно до рішення наглядової ради (протокол № 2/2015 від 11.03.2015) припинені повноваження члена правління Отченаш Катерини Георгіївни (згоди на розкриття паспортних даних особа не надала). Перебувала на посаді з 25.04.2013 р. Частка в статутному капіталі емітента: 9,9 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Відповідно до рішення наглядової ради (протокол № 2/2015 від 11.03.2015) обрано членом правління Колпакову Олену Альфредівну (згоди на розкриття паспортних даних особа не надала). Протягом останніх п'яти років своєї діяльності займала посаду заступника головного бухгалтера ПрАТ «Фондова компанія «Автоальянс-інвест». Особу призначено на три роки. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Голова правління Тараненко Д. Г.                                                                     11.03.2015 р.