19.02.2015 р. Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів-ПрАт «Автоальянс – ХХІ сторіччя»

Приватне акціонерне товариство «Автоальянс – ХХІ сторіччя» (ЄДРПОУ 31282328) (надалі – Товариство), що знаходиться за адресою:  04116, м. Київ, вул. Старокиївська, 10, повідомляє про скликання 26 лютого п. р. чергових річних загальних зборів акціонерів за адресою:  м. Київ, вул. Старокиївська, 10, офіс 208 об 11 00 .  

 

              Реєстрацію акціонерів буде проведено з 10 00  до 10 45 год. за місцем проведення зборів. Перелік акціонерів, які мають право прийняти участь у загальних зборах, складається станом на 24 00  23 лютого 2015 року. 

 

Порядок денний:

1. Обрання лічильної комісії, голови, секретаря та затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.

2. Звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду.

3. Звіт Ревізора Товариства щодо діяльності Товариства в 2014 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

4. Про затвердження річних результатів діяльності Товариства в 2014 р. Порядок покриття збитків Товариства.

5. Про діяльність Товариства в 2015 р. Затвердження бюджету Товариства на 2015 р.

6. Про затвердження планових показників розподілу прибутків в 2015 р.

7. Про ліквідацію Пайового інвестиційного диверсифікованого фонду «Автоальянс-портфоліо» (ЕДРІСІ - 221006 ) надалі Фонд.

8. Про зупинення розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду.

9. Про створення та затвердження складу Ліквідаційної комісії та затвердження Положення про неї. 

10. Про затвердження балансу Фонду та довідки про вартість чистих активів Фонду станом на 13.02.2015 р.

11. Звіт Наглядової ради та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

12. Про обрання Директора товариства.

13. Про обрання Ревізора товариства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 р. (тис. грн.)

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

18312

18860

Основні засоби

4

7

Довгострокові фінансові інвестиції

Запаси

Сумарна дебіторська заборгованість

4642

4754

Поточні фінансові інвестиції

13 665

14 098

Грошові кошти та їх еквіваленти

1

1

Нерозподілений прибуток (збиток)

(2220)

(2105)

Власний капітал

13251

13366

Статутний капітал

15357

15357

Довгострокові зобов'язання

3

Поточні зобов'язання

5061

5494

Чистий прибуток (збиток)

(115)

(2020)

Середньорічна кількість акцій (шт.)

1535731

1535731

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

7

10

 

Для реєстрації для участі у загальних зборах необхідно мати: акціонерам – паспорт, представникам акціонерів – паспорт та належним чином оформлену довіреність.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного акціонери можуть ознайомитись за адресою: м. Київ, вул. Старокиївська, 10, оф. 201 у робочі дні з 14 00 по 17 00 год. 

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Петрук Юліанна Володимирівна, довідки за телефоном: (044)593-79-81.