Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 18.02.2015 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

 І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство «Фондова компанія «Автоальянс-інвест»

2. Код за ЄДРПОУ: 22926761

3. Місцезнаходження: 04116 м. Київ, вул. Старокиївська, буд. 10

4. Міжміський код, телефон та факс: 0444902896

5. Електронна поштова адреса: broker@avtoalians.com

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://avtoalians.com

7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

 

ІІ. Текст Повідомлення

Приватне акціонерне товариство «Фондова компанія «Автоальянс-інвест» повідомляє, що 18.02.2015 від ПАТ «НДУ» був отриманий перелік акціонерів станом на 16.02.2015, у зв'язку з чим стало відомо, що:

пакет власника "фізична особа", який становив 242 070 шт. або 64,552% голосуючих акцій емітента, зменшився до 167 820 шт. або 44,752% голосуючих акцій.

У переліку акцiонерiв не зазначається дата переходу прав власності на цiннi папери, тому у полі "дата зміни" зазначається дата, станом на яку складений перелік.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Голова правління Тараненко Д. Г.

18.02.2015