Проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства

Приватне акціонерне товариство «Фондова компанія «Автоальянс-інвест»

(надалі – Товариство, місцезнаходження м. Київ, вул. Старокиївська, 10) повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства 25 квітня 2013 р. об 11 00 які відбудуться за адресою: м. Київ, вул. Старокиївська, 10; кабінет № 302/2.

Порядок денний:

1. Обрання лічильної комісії, голови, секретаря та затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.

2. Звіт Голови правління товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 р.

3. Звіт Ревізора Товариства щодо діяльності Товариства в 2012 р.

4. Про затвердження річних результатів діяльності товариства в 2012 р., порядку розподілу прибутку за 2012 р.

5. Про діяльність товариства в 2013 р. Затвердження бюджету товариства на 2013 р.

6. Про визначення планових показників розподілу прибутку в 2013 р.

7. Про обрання голови та членів правління Товариства. 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 24 00 19 квітня 2013 року.

З документами для підготовки до загальних зборів акціонери можуть ознайомитися за адресою: м. Київ, вул. Старокиївська, 10; каб. 205 (відповідальна особа Тараненко Д. Г.) в робочі дні з 11 00 до 16 00 год.

Реєстрація акціонерів проводитиметься з 9 00 до 10 30 за місцем та у день проведення загальних зборів.

Акціонерам мати при собі паспорт, представникам акціонерів – довіреність і паспорт, представникам акціонерів-юридичних осіб, які діють від їх імені без довіреності, – додатково до документів, що засвідчують особу, належним чином оформлені документи, що підтверджують їх повноваження. 

Довідки за телефоном: (044)490-28-96.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 р. (тис. грн.)

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

13 528

16 932

Основні засоби

93

106

Довгострокові фінансові інвестиції

40

40

Запаси

-

-

Сумарна дебіторська заборгованість

500

816

Поточні фінансові інвестиції

12 891

14 433 

Грошові кошти та їх еквіваленти

4

1 537 

Нерозподілений прибуток (збиток)

(576)

(513)

Власний капітал

7 134

7 197 

Статутний капітал

7 125

7 125 

Довгострокові зобов'язання

-

-

Поточні зобов'язання

6 394

9 735 

Чистий прибуток (збиток)

(63)

(582)

Середньорічна кількість акцій (шт.)

375 000

375 000

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

15

12

Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів опубліковано в офіційному друкованому виданні Бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 55 (1559) від 21.03.2013 р.