30.04.2015 р. Проведення чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Автоальянс – ХХІ сторіччя»

2Приватне акціонерне товариство «Автоальянс – ХХІ сторіччя»

(надалі – Товариство, місцезнаходження м. Київ, вул. Старокиївська, 10) повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства 30 квітня 2012 р. об 11 00 які відбудуться за адресою: м. Київ, вул. Старокиївська, 10; кабінет № 302/2.

Порядок денний:

1. Обрання лічильної комісії, голови, секретаря та затвердження регламенту загальних зборів акціонерів. 
2. Звіт Директора товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 
3. Звіт Ревізора товариства щодо діяльності Товариства в 2011 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 
4. Про затвердження річних результатів діяльності товариства в 2011 р., порядку розподілу прибутку за 2011 р. 
5. Про діяльність товариства в 2012 р. Затвердження бюджету товариства на 2012 р. 
6. Про визначення планових показників розподілу прибутку в 2012 р. 
7. Про обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства. 
8. Про затвердження положень про Загальні збори, Наглядову Раду, Корпоративного секретаря, Директора та Ревізора Товариства. 
9. Про затвердження Кодексу корпоративного управління Товариством.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 24 00 24 квітня 2012 року. 
З документами для підготовки до загальних зборів акціонери можуть ознайомитися за адресою: м. Київ, вул. Старокиївська, 10; каб. 104/2 (відповідальна особа Суббота С.Ю.) в робочі дні з 11 00 до 16 00 год. 
Реєстрація акціонерів проводитиметься з 9 00 до 10 30 за місцем та у день проведення загальних зборів. 
Акціонерам мати при собі паспорт, представникам акціонерів – довіреність і паспорт, представникам акціонерів-юридичних осіб, які діють від їх імені без довіреності, – додатково до документів, що засвідчують особу, належним чином оформлені документи, що підтверджують їх повноваження. 
Довідки за телефоном: (044)481-31-12.

Директор Отченаш А. А. ПрАТ «Автоальянс – ХХІ сторіччя»